شورای امنیت ملل متحد در ۷ مارس ۲۰۱۴ با تصویب قطعنامه ۲۱۴۳ به اتفاق آراء ، نگرانی خود را در خصوص نقض مستمر اصول و قواعد حقوق بین الملل توسط طرفهای مخاصمات مسلحانه با اتکای به بی کیفر مانی و عدم تعقیب و مجازات مرتکبین ابراز نمود.
شورا از دولتهای عضو خواستار اقداماتی شده است که عملی نمودن برنامه ها و دستورالعمل های جلوگیری از به کارگیری و بهره کشی از کودکان در مخاصمات مسلحانه را، با تأکید بر اهمیت توجه نظام مند به موارد مختلف نقض حقوق کودکان و سوءاستفاده از آنها، تسهیل نماید. شورای امنیت همچنین از راه اندازیکمپین ” کودکان، نه سربازان” توسط نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد با همکاری یونیسف و دیگر نهادهای ذی ربط استقبال نمود. در این قطعنامه، شورااشاره می کند که در پی قطعنامه های پیشین (مانند قطعنامه ۱۲۶۱ در ۱۹۹۹، ۱۳۱۴ در ۲۰۰۰، ۱۹۹۸ در ۲۰۱۱ و ۲۰۶۸ در ۲۰۱۲) و نیز بیانیه های رئیس این شورا در خصوص مسایل کودکان و مخاصمات مسلحانه، پیشرفت هایی در زمینه جلوگیری از نقض حقوق کودکان و سوءاستفاده از آنها در جنگ به دست آمده است؛ از آن جمله در خصوص بسیج کودکان، هدایت آنها به مناطق جنگی و یا استقرار مجدد هزاران کودک در میدان جنگ. [متن قطعنامه ها] شورای امنیت تأکید می کند که طرفهای متخاصم باید تعهدات حقوق بین الملل را، چه تعهداتی که در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در خصوص ممنوعیت به کارگیری کودکان در مخاصمه مسلحانه و چه تعهداتی که در کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل ها ۱۹۷۷ بیان شده است، در راستای حفاظت از کودکان در مخاصمه مسلحانه به طور کامل اجرا نمایند.[متن کنوانسیون ها] شورای امنیت با اشارهبه ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک در مورد حق کودکان بر آموزش، در خصوص استفاده نظامی از مدارس توسط نیروهای مسلح و گروه های مسلح غیردولتی که نمونه بارز نقض حقوق بین الملل است، ابراز نگرانی نمود. [متن کنوانسیون] شورا هم چنین بر تعهدات دولت ها عضو در راستای پایان بی کیفر ماندن اشخاصی که مسئول ژنوسید، جنایاتضد بشریت، جنایات جنگی، و دیگر جنایات نسبت به کودکان هستند، تأکید می کند و از دولتهای عضو می خواهد تا با به کارگیری تمامی ظرفیت ها و توان داخلی خود به حمایت و حفاظت همه جانبه از کودکان متأثر از مخاصمه مسلحانه بپردازند. شورا هم چنین بر اهمیت توجه نظام مند به نقض حقوق کودکان و سوء استفاده از آنها در مخاصمه مسلحانه تأکید و نیز از کارگروه کودکان و مخاصمات مسلحانه وابسته به شورای امنیت خواسته است تا تمامی ابزارها در دسترس را با توجه به قطعنامه (۷۲۴/۲۰۰۶/۵)به کار گیرد.[متن قطعنامه] دبیر کل ملل متحد در خصوص سفر خود به سیرالئون، که از جمله کشورهای محور تمرکز و بررسی ملل متحد بوده است، بیان داشت که با توجه به اقدامات و تصمیمات به موقع و مناسب شورا برای انجام عملیات نیروهای حافظ صلح و اقدامات سیاسی، تغییر و تحولات گسترده ای در این کشوردر حال وقوع است. به عقیده دبیر کل حمایت از کودکان باید در چارچوب مأموریت های سیاسی ویژه و مأموریت های نیروهای حافظ صلح انجام پذیرد؛ چرا که همه کودکان باید از حمایت برخوردار شوند نه اینکه مورد استثمار واقع شوند. بنا به گفته نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد در مسایل کودکان و مخاصمه مسلحانه،وجود گروه های مسلح بدون کودک در مخاصمات تا سال ۲۰۱۶ یک هدف دست یافتنی و قابل تحقق است.