منبع: فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

۲۳ ژوئن ۲۰۱۴ (۲ تیر ۱۳۹۳)

 جام جهانی فوتبال در برزیل در جریان است ولی تدارک برای آن به ویژه با نقض فراوان حقوق بشر و سرکوب اعتراض های اجتماعی همراه بوده است.

 فراخوان فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جوستیسیا گلوبال [عدالت جهانی] خطاببه اتحادیه‏ اروپا و برزیل برای توجه به جرم انگاری اعتراض های اجتماعی و نقض حقوقکارگری، اقتصادی و اجتماعی در آستانه جام جهانی را بخوانید.

 سازمان های عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در بزریل جوستیسیاگلوبال و مویمنتو ناسیونال دِ دیرتوزهومانوز (MNDH) هستند.

 فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در ژوئیه ۲۰۱۳ [تیر ماه ۱۳۹۲] نامهای سرگشاده خطاب به آقای بلاتر، رییس فیفا، نوشته و از او خواسته بود از احترام به حقوق بشرکارگران در تدارک برای جام جهانی در روسیه ۲۰۱۸ و قطر ۲۰۲۲ اطمینان حاصل کند. در آن نامه، سازمان ما توجه را جلب کرده بود که اعتراض هایی که در برزیل رخ می دهند یادآوری می کنند که موفقیت بازی ها وابسته به احترام به ارزش های اجتماعی بزرگتر است.

متن انگلیسی در اینجا: http://www.fidh.org/article15612

متن اسپانیایی در اینجا: http://www.fidh.org/article15616

——————————————-
League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) – FIDH member
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران 
LDDHI
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
فیس بوک
E-mail: lddhi(at)fidh.org
یا lddhi.fidh(at)gmail.com 
Twitter: @fidh_fa