منبع: انستیتوت تحقیقاتی زنان، صلح و امنیت

مشاهده پارلمانی، ابتکار آزمایشی انستیتوت تحقیقاتی زنان، صلح و امنیت می باشد که به هدف ارزیابی مقدماتی کار ولسی جرگه، شامل مشاهده مستقیم جریان مجالس به منظور ارزیابی شفافیت، مطابقت با قوانین و بی طرفی در اجرای تصامیم داخلی و بیرونی آن، پیش برده می شود. معلومات جمع آوری شده از جریان بررسی، از راه وسایل ارتباط همگانی به دسترس مردم قرار داده می شود و به پارلمان نیز ارایه می گردد.

برای مطالعه متن کامل به لینک زیر رجوع شود

۱۳۸۷۶۱۳۳۳۴۱

پیوست‌ها: