زبان و هویت در قلب آسیا عنوان هجدهمین و نوزدهمین سیاست نامه انتشارات آرمان شهرjald2 است. ۹ نوشته و مصاحبه در مورد مسأله زبان و هویت به خصوص در کشورهای افغانستان، ایران و تاجیکستان در این سیاست نامه منتشر شده است که در آن ها عمدتا به رابطه زبان فارسی و هویت فارسی زبانان پرداخته شده است.

در این سیاست نامه نوشته ها و مصاحبه هایی از نجیب مایل هروی، شاهرخ مسکوب، داریوش آشوری، گیسو جهانگیری، محمد جان شکوراف، مسرور عبدالله، ویلیام فیرمان، سیدحسین نصر، غفران بدخشانی و حسین منصوریان سرخگریه منتشر شده است.

هجدهمین و نوزدهمین شماره سیاست نامه انتشارات آرمان شهر به موضوعاتی از دست “زبان فارسی و پیوند آن با هویت اسلامی در افغانستان”، ملیت ایرانی و رابطه آن با زبان و تاریخ”، هویت ملی و پروژه ملت سازی”، “پیش درآمدی بر طرح هویت ملی تاجیکی”، “زبان، هویت و مناقشه در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی”، زبان فارسی و هویت ملی”، “چرا روند ملت سازی در افغانستان ناکام شد” و “هویت ملی و نوزایی فرهنگی در شاهنامه” پرداخته است.

شناسنامه:

سیاست‌نامۀ ۱۸ – ۱۹
زبان و هویت در قلب آسیا
مجموعۀ مقاله‌ها
طرح جلد و برگ‌آرایی: روح الامین امینی
حروفچینی: جواد دروازیان، آیدا قجر
انتشارات آرمان شهر
چاپ اول: ۱۳۹۳
شماره‌گان: ۱۰۰۰