خالصه

باوجود سعی و تالش در زمینۀ تشکیل دولت عصری و حکومت داری خوب که در سال ۲۰۰۱  در افغانستان آغاز گردید، راه های عنعنوی حل منازعات در افغانستان، به ویژه آنانی که با مسایل اجتماعی رابطه دارند، بصورت گسترده بکار برده شده اند. بعضی از این فعالیت ها تاثیرات مثبت داشته و در زمینۀ دریافت راه حل برای اختالفات اجتماعی موثر میباشند. اما شماری از آنها در عمل عنعنات مضر اند که تصور میشود به طور قابل مالحظه ای در برابر انکشاف اجتماعی کشور مقاومت میکنند. یکی ازین عنعنات مضر عبارت از بد دادن دختران میباشد که در بعضی از نقاط افغانستان به وقوع می پیوندد.

بد دادن عبارت از معامله نمودن یک عضوی از طبقه اناث خانواده به عنوان خون بها برای عروسی میباشد که یک شیوۀ حل صلح آمیز منازعات پنداشته میشود خواه این منازعه در نتیجه قتل و یا کدام شکل دیگری از اهانت شکل گرفته باشد. بد دادن یکی از فاحشترین انواع خشونت برعلیه زنان در افغانستان به حساب میرود. بد دادن به جوامع و خانواده اجازه میدهد

تا قضایای جرایمی مانند قتل را از طریق انتقال مجازات جرم و جنایت به یک زن یا یک دختر حل وفصل نموده بین جوانب قضیه آشتی و نظم را ایجاد نمایند. حیثیت فامیل متضرر شده از طریق مجازات نمودن یک زن به جرم عملی که مرتکب نگردیده است، اعاده میگردد. این رواج شاخص واضح و روشن پدر ساالری در بعضی از بخش های افغانستان میباشد. این امر به مشکالتی که زنان افغانستان با آن مواجه اند، می افزاید.

گزارش کامل مواسسه  ابتکار آزاد و مدنی برای صلح (CLIP) را از اینجا دونلود کنید: Research Draft 21 Oct 2014 Dari (1)

پیوست‌ها: