مجمع عمومی‏ سازمان ملل ۳۵ سال پیش کنوانسیون بین ‏المللی رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) را به تصویب رسانید.

j

این کنوانسیون که امروز تقریبا تمام کشور‏های جهان به تصویب رسانیده ‏اند، مرجع جهانی برای محافظت از حقوق زنان به شمار می‏رود. بر اساس مقررات آن، مدافعان حقوق زنان در کشور‏های سراسر جهان به پیشرفت ‏های بزرگی دست یافته ‏اند: الغای قوانین تبعیض ‏آمیز، افزایش نمایندگان زن در مجامع سیاسی، دست‏یابی به سن حداقل قانونی برای ازدواج، دست‏رسی به وسایل پیشگیری از بارداری، ممنوعیت ناقص‏ سازی جنسی زنان… با وجود این، هنوز باید در مبارزه های زیادی پیروز شد و با مشاهده خطر جدی پس‏روی در بسیاری از کشورها، کنوانسیون بین ‏المللی رفع همه ‏ اشکال تبعیض علیه زنان بیش از همیشه اهمیت می‏ یابد.

در این دوران به ویژه بحرانی برای حقوق زنان، فدراسیون بین ‏المللی جامعه ‏های حقوق بشر تعهد قاطع خود را برای مبارزه با سکسیسم و زن ستیزی دوباره مورد تاکید قرار می‏ دهد. به مناسبت سی و پنجمین سالگشت تصویب CEDAW، خوشحالیم از این که این نشریه را در اختیار تمام زنان و مردان جهان که علیه تبعیض و به خاطر برابری جنسیتی مبارزه می‏ کنند، قرار می ‏دهیم.

فدراسیون بین ‏المللی جامعه ‏های حقوق بشر به فعالیت خستگی‏ ناپذیر در کنار سازمان‏ های عضو و همکار خود در کشور‏های مختلف برای تصویب بدون شرط CEDAW و اجرای کامل آن در عمل و قانون ادامه خواهد داد.

 عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه ‏های حقوق بشر

جزوه سیدا به زبان فارسی

جزوه سیدا به زبان پشتو

پیوست‌ها: