۳ سرطان ۱۳۸۸

سخنرانان: آقایان محمد اسماعیل قاسمیار،  محبوب الله کوشانی، داکتر غنی نامزدان ریاست جمهوری

***

این جلسه پیوسته با جلسات قبلی گفتگو های بنیاد آرمان شهر تدویر یافت. کانداهای محترم هر کدام شان به تشریح و توضیح برنامه های خود پرداختند. در این جلسه ۱۷۰ نفر حضور داشتند که از جمله ۱۵ نفر آن ها خانم ها، دو نفر کاندیدای ریاست جمهوری، ۶ تن از اعضای بلند رتبه سفارت خانه ها، نماینده رسانه های تصویری چون: تلفویزیون فردا، نورین، تمدن، رسانه های صوتی چون رادیو بی بی سی، رادیو کلید، روزنامه نگارانی از روزنامه هایی چون: نسخت، ماندگار و هشت صبح برای نشر و پخش این جلسه اشتراک ورزیده بودند.

کاندیدا های محترم برنامه هایشان را چنین تشریح کردند:

اقای قاسم یار معاون اول هدایت امین ارسلا:

ایشان یک حکومت را که پایه های مردمی داشته باشد و نقش مردم در آن ها عمده باشد خواهان هستند. مبازه علیه فساد اداری و فساد اداری را تروریزم اداری نام گذاری کرده اند و خواهان مبارزه علیه آن هستند.

در عرصه اقتصاد طرفدار بازار آزاد هستند. ایشان افزودند که شتاب زدگی در اقتصاد بازار آزاد بود که امروز نواقصی را به وجود آورد.

حکومتی ایجاد می کند که در آن قانون حکومت کند و صلح و ثبات  مسئله اساسی شان است.

اشتغال را ایجاد می کنندف بیکاری را از بین می برند، خانواده ها را از نگاه اقتصادی رشد می دهند و همچنین باعث می گردد تا خانواده ها از نگاه تعلیم و تربیه رشد کنند.

جایگاه زن را در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تعیین کردند و رشد آن ها را در ولایات مهم می دانند.

آقای محبوب الله کوشانی به این باور انست که نه معجزه کرده می توانیم و نه خود مان معجزه هستیم.

بسیج مردم را در تمام عرصه های سیاسی، ا قتصادی و اجتماعی خواهان هستیم.

اقای کوشانی منشور ده ماده ای را برای تأمین حکومت خود تهیه دیده اند و چنین عنوان کردند:

  1. دفاع از تمامیت ارضی کشور
  2. انکشاف اقتصاد
  3. رشد تعلیم و تربیه، نوسازی تعلیم و تربیه
  4. ایجاد صحت عامه خوب و کارا
  5. ایجاد فضا های مناسب و تأمین محیط زیست بهتر برای شهروندان
  6. خارج ساختن افغانستان از کانون مبارزات و تبدیل آن به یک جامعه روشن و آگاه
  7. دفاع از دموکراسی
  8. تأمین صلح
  9. دولت سازی
  10. مذاکره با مخالفان

داکتر  غنی که خود را مشاور داکتر فروزان فنا معرفی کرد چنین گفتند:

حل منازعه را باید توسط محاکم بین المللی مطرح کنیم، نظامی را که ما خواهان هستیم، نظام اسلامی است و در آن لیاقت و شایستگی رول عمده را دارد.

برای جلوگیری از منازعات و دریافت راه حل برای این بحران دولت ما برنامه هایی را روی دست دارد.

در عرصه اقتصاد طرفدار بازار آزاد هستیم و رشد اقتصاد را بسته به استخراج معادن و رشد زراعت می دانیم. ما تلاش خواهیم کرد تا شرایط کار را در بیرون از کشور مهیا سازیم.

در عرصه تعلیم و تربیه طرفدار تدریس مضامین اسلامی در مکاتب هستیم، تعلیم رایگان را پیشنهاد می کنیم و در بخش تحصیلات عالی محصلین زن را از مرد جدا ساخته و برای شان صنوف جداگانه در نظر می گیریم.

در قسمت فرهنگ، موزیم و هنر و غیره را انکشاف خواهیم داد.

بعداً سوالاتی از این سخنرانان پرسیده شد که مسئله خط دیورندف مسئله مرز جدیدی که بین هزاره های ولسوالی بهسود و کوچی ها به وجود آمده، برخورد با جنایت کاران جنگی چگونه خواهد بود و… سوال های دیگر.

در نتیجه جلسه در یک فضای بسیار خوب و دموکراتیک، با جمع بندی استاد سید مسعود به ساعت ۵:۳۰ بعد از چاشت ختم گردید.