roya DVD

سرزمینی‌ست که مردمانش از سی سال بدین سو در جنگ و بحران به سر برده‌اند و بخش عظیمی از جامعه در دوران جنگ متولد شده است. آن‌ها هیچ‌گاه زندگی در آرامش و صلح را تجربه نکرده‌اند. از هر سه نفر یک نفر ناچار به ترک وطن و مهاجرت شدند. میلیون‌ها خانه ویران شد. آن‌ها قربانیان جنگ سرد و نبرد ابرقدرت‌ها…

Iwittness Back