دعوت نامه -1

اختتامیه - 3

افتتاحیه - 3

اهدای تندیس - 3

اهدای تندیس 2

جمعی - 1

دور 1

سالن - 2

سالن -2

سالن 2-2

سالن3-2

فرش قرمز - 2

فرش قرمز - 3

فضای بیرونی - 2

فضای بیرونی 2-2

کنفرانس مطبوعاتی -2

والی هرات - رییس افغان فیلم -1