jald34

درباره‏ یِ هویّتِ ملّی و پروژه‏ یِ ملّت‏ سازی
داریوش آشوری

در قرن نوزدهم در اروپا، با پیدایشِ دولت-ملت‏هایِ مدرن، صاحب‏نظرانِ علومِ سیاسی بسیار کوشیدند که به تعریفِ فراگیری از مفهومِ ملّت برسند. در این تعریف‏ها بر سازمایه‏هایی در ساختارِ ملت تکیه می‏کردند که نقشِ یگانه‏گر یا وحدت‏بخش دارند. مهم‏ترینِ چیزهایی که به این عنوان برشمرده اند، یعنی سازمایه ‏هایِ یگانه ‏گرِ ملّت، به‏طبع، زبان و فرهنگ و تاریخ و «حافظه‏یِ جمعی» و، گهگاه، نژادِ یگانه بوده است. امّا واقعیّت آن است که، این سازمایه‏ها، یعنی زبانِ یگانه، فرهنگِ یگانه، تاریخِ یگانه، نژادِ یگانه، به‏ویژه در موردِ کشورهایی که پیشینه‏یِ ساختارِ امپراتوری داشته اند، کمتر با واقعیّتِ تاریخی می‏خواند. به عبارتِ دیگر، بیش از آن که این‏ها به‏راستی در گذشته‏ی تاریخی حضور داشته باشند و مایه‏یِ یکپارچگیِ «ملّت» از یک سرآغازِ دوردستِ تاریخی ‏بوده باشند، می‏بایست در زیرِ فشارِ ماشینِ دولتِ مدرن– که در اروپا از دلِ انقلاب صنعتی برامده است– از راهِ فرایندِ «ملت‏سازی»، چنین نقشی بازی کنند. یعنی، ملّتِ یکپارچه را، با زبان و تاریخ و فرهنگِ یگانه، پدید آورند.
بنا بر این، ملت‏هایِ مدرن پدید آمده از دلِ فرایندِ «ملت‏سازی» در دورانِ مدرن اند، نه پدیده‏هایِ ازلیِ تاریخی. هویّتِ یکپارچه‏یِ جمعی را بیشتر در میانِ قومیت‏ها باید جُست. قوم‏ها اغلب دارایِ زبان و مذهب و حافظه‏یِ جمعیِ یگانه و چه‏بسا نژاد یگانه اند. امّا ملّت‏ها، به معنایِ مدرنِ کلمه، ترکیبی از قومیّت‏ها هستند. در جهان، جز در برخی کشورهایِ بسیار کوچک، به نظر نمی‏رسد که ملتّی وجود داشته باشد که تنها از یک قومیّت تشکیل شده باشد. ملت‏ها مجموعه‏هایِ انسانی‏ای هستند که در قلمروِ جغرافیاییِ معیّن در زیرِ فرمان‏فرمایی  یا حاکمیّتِ یک دولت به سر می‏برند. در چنین انگاره‏ای از مفهومِ ملّت– که انگاره‏ای ست مدرن– دولت را قدرتِ فرمان‏فرمایِ برآمده از خواستِ ملّت می‏دانند و سرزمین یا کشور را از آنِ ملّت، و دولت را نگهبانِ تمامیّتِ آن. به همین دلیل، سه مفهومِ کشور، ملّت، دولت می‏توانند به جایِ یکدیگر به کار روند. امّا قوم‏ها را تا زمانی که دولت بر پا نکرده ‏اند، نمی‏توان، به این معنا، ملّت نامید. کوشش برایِ در هم آمیختنِ قوم‏ها در درونِ یک واحدِ یگانه‏یِ ملّیِ و یکپارچه کردن‏شان، به‏ویژه از نظرِ زبانی، حرکتی بود که ناسیونالیسم اروپایی در قرنِ نوزدهم آغاز کرد. این ایدئولوژی، با شورِ بی‏کرانی که نسبت به مفهومِ ملّت آفرید، به بازخوانیِ تاریخ و «کشفِ» هویّتِ یگانه‏یِ ملی در درازنایِ آن و نگارشِ تاریخِ ملّی پرداخت. امّا، در حقیقت، می‏کوشید از راهِ ساختارِ یکپارچه‏یِ دولتِ ملّی و دستگاهِ اداری و پلیس و ارتشِ آن، و همچنین آموزشِ سراسریِ ملّی با زبانِ واحد، آنچه را که در تاریخ می‏جوید، بسازد.
زمینه‏یِ این فرایندِ ملّت‏سازی را انقلاب صنعتی در اروپا فراهم آورد که توانست بازارِ واحدِ ملّی را با مرزهایِ گمرکیِ تعریف شده و حمایت شده پدید آوَرَد. به عبارتِ دیگر، ملت‏هایِ مدرن یگانگیِ خود را بیش‏تراز یک ساختارِ یگانه‏یِ سیاسی ـ‏اقتصادی می‏گیرند، تا یکپارچگیِ زبانی‏ـ‏فرهنگی. یکپارچگیِ نهاییِ زبانی‏ـ‏فرهنگی هدفی ست که سپس، با به کار انداختنِ اهرم‏هایِ سیاسی‏ـ‏‏اقتصادی، در پرتوِ ایدئولوژیِ ناسیونالیسم و خوانشِ آن از «تاریخِ ملّی»، دنبال می‏شود. این فرایند، با افروختنِ آتشِ شورِ ناسیونالیستی در اروپا، توانست ملت‏هایِ اروپایی را به معنایِ مدرنِ آن به وجود آورد و شورِ هویّتی تازه‏ای به ایشان بخشید، یعنی شورِ تعلّق به ملت، به جایِ شورِ تعلّق به قومیّت. به عبارتِ دیگر، در فرایندِ ملّت سازی «روحِ ملّی» بر روحِ قومی‏ـ‏قبیله‏ای چیره می‏شود و آن را در خود حل می‏کند و یا در سایه‏یِ خود قرار می‏دهد.
حرکت به سویِ درآمیختنِ قومیّت‏ها و ذوب کردن‏شان در قالبِ ملّتِ یکپارچه، با تعریفِ زبانِ یگانه، تاریخِ یگانه، فرهنگِ یگانه، و حتّا نژاد یگانه– که نمونه‏یِ جنون‏آمیزِ گزافکارِ آن را در آلمانِ نازی دیدیم– در کشورهایی مانندِ فرانسه و آلمان، که پیشتازانِ پرشورِ ایدئولوژیِ ملّت‏باوری بودند، کمابیش کامیاب بوده است. این دو کشور نیز، پیش از آن که به جمهوری‏هایِ ملّی بدل شوند، امپراتوری بودند. امپراتوری یعنی یک واحدِ بزرگِ فرمان‏فرمایی، در یک پهنه‏یِ جغرافیاییِ پهناور، که در آن یک قوم، با زبان و فرهنگِ فرادست، بر چند یا چندین قومّیت فرمان‏رواست و امپراتور و دستگاهِ حکومتیِ او نمادِ این فرمان‏فرمایی‏ست. در امپراتوری‏ها، در روزگارِ باستان، برایِ یکپارچه کردنِ هویّت، یعنی حل کردنِ قوم‏هایِ فرمانگزار در قومِ فرمان‏روا، کوششی نمی‏کردند، بلکه قومِ سرور همواره می‏کوشید نمادهایِ سروریِ خود را برایِ خود نگاه دارد و قوم‏هایِ زیردست را به حالِ خود وامی‏گذاشت.
در امپراتوری‏ها، در کل، بَسگانگیِ قومی بیشتر دیده می‏شود تا کوشش برایِ یگانگی. زیرا امپراتوری‏ها بر بنیادِ سروریِ قومِ جهانگشا بنا می‏شوند. نمونه‏هایِ بزرگِ کوشش برایِ یگانه کردنِ قوم‏هایِ گوناگون را، در قرونِ وسطا، در امپراتوری‏هایِ دینی می‏بینیم که خود را دارایِ رسالتِ جهانی می‏دانستند. برجسته‏ترین نمونه‏هایِ آن امپراتوریِ کلیساییِ مسیحیّت در قرونِ وسطایِ اروپا و امپراتوریِ اسلامیِ اموی و عبّاسی ست، و جانشینانِ ترک‏شان در امپراتوریِ عثمانی، که به نامِ پیامِ جهانیِ مسیحیت و اسلام می‏کوشیدند به قوم‏هایِ زیرِ سلطه‏یِ خود هویّتِ یگانه‏یِ دینی ببخشند. در موردِ عرب‏ها، عربی‏زبان کردنِ قوم‏هایِ زیرِ سلطه نیز بخشی از پروژه‏یِ مسلمان کردن‏شان بود. همچنان که پذیرشِ زبانِ لاتینی به عنوانِ زبانِ رسمیِ کلیسا و کتابِ مقدّس، پس از فروپاشیِ امپراتوریِ روم، در ریشه‏دار کردن و پاگیر کردنِ این زبان در بخشِ بزرگی از اروپا و پدید آمدنِ خانواده‏یِ زبان‏هایِ لاتینی بی‏گمان نقشِ اساسی داشته است.
در گذشته‏هایِ دور و نزدیک، در ساختارهایِ امپراتوریانه نمونه‏هایِ بزرگِ دیگری از زورآور کردنِ زبانِ قومِ فرمان‏روا نیز داریم که به رسالتِ دینی مربوط نمی‏شود و تنها زورآوریِ قومِ فرمان‏روا و به درازا کشیدنِ فرمان‏روایی‏شان در درازنایِ قرن‏ها اسبابِ آن را فراهم کرده است. مانندِ کاری که چه‏بسا آریایی‏هایِ یورشگر در اروپا و فلاتِ ایران و در هند کرده اند، یعنی نشاندنِ زبانِ خود به جایِ زبان‏هایِ بومی، یا قوم‏هایِ تازشگرِ ترک در آسیایِ میانه، آذربایجان و اران و ترکیّه، یا استعمارگرانِ اروپایی در بخش‏هایی از افریقا، یا کوششِ روس‏ها، به‏ویژه در دورانِ حکومتِ شوروی، برایِ روسی‏زبان کردنِ قوم‏هایِ زیرِ سلطه‏یِ آسیایی‏شان. امّا امپراتوریِ اتریش، برایِ مثال، تا آن جا که می‏دانیم، کوششی برایِ آلمانی کردنِ قوم‏هایِ مجار و اسلاوِ زیرِ فرمان‏رواییِ خود نکرد یا شاید کوتاهیِ زمانِ سروری اجازه نداده باشد. در امپراتوری‏ها قومِ فرمانبر چه‏بسا خود زبانِ بومیِ خود را رها می‏کند و زبانِ قومِ فرمان‏روا را می‏پذیرد، چنان که در امپراتوریِ روم، در فرانسه و اسپانیا و رومانی و برخی سرزمین‏هایِ دیگر در اروپایِ مرکزی، زبان لاتینی شد، امّا در انگلستان و یونان و فلسطین، که قرن‏ها زیرِ فرمان رواییِ رومیان بودند، به دلایلی، چنین نشد و زبانِ بومی بر جا ماند. در حالی که در همان انگلستان، بر اثرِ تاخت‏ـ‏وـ‏تازِ قوم‏هایِ آنگلوساکسون از اسکاندیناوی، زبانِ سلتیِ بومی به زبانِ ژرمنیِ آنگلوساکسون‏ها جای سپرد.
امّا، با پیدایشِ مفهومِ ملّت بر اثرِ دگرگونیِ بنیادیِ زیرساخت‏هایِ اقتصادی و اجتماعی و سیاسیِ کشورها در اروپا، از پایانه‏هایِ قرنِ هجدهم و در طولِ قرنِ نوزدهم، در برخی کشورها «بوته‏یِ ذوبِ» ملّی بر پا شد که می‏کوشید، به نامِ مفهومِ یکپارچه‏یِ ملّت، همه‏یِ نشانه‏هایِ ناهمگونیِ زبانی و فرهنگی را از میان بردارد. امّا ‏همه‏یِ کشورهایِ اروپایی به راهِ مفهومِ ملّتِ یکپارچه نرفتند یا نمی‏توانستند بروند، مانندِ سوئیس و بلژیک، و کشورهایِ چندزبانه و چند قومی ماندند، اگرچه ساختارِ سیاسی‏ـ‏اقتصادیِ دولت‏ـ ‏ملتِ مدرن را پذیرفتند. ولی پروژه‏یِ ملت‏سازی محدود به اروپا نماند و چه از راهِ کولونیالیسمِ اروپایی و چه جهان‏رواییِ ایده‏هایِ مدرن به همه جا راه یافت. چنان که از دلِ امپراتوری‏هایِ کهنِ در هم شکسته‏یِ آسیایی، مانندِ چین و ایران و ترکیه‏یِ عثمانی، ساختارهایِ دولت‏ـ ملتِ مدرن سر برآوردند و پروژه‏هایِ ملت‏سازی در پرتوِ ایدئولوژیِ ملت‏باوری به راه افتاد. پیشاهنگِ این پروژه‏یِ ملت‏سازی در آسیا، و کامیاب‏ترین‏شان، ژاپن بود. امّا از راهِ تقسیم‏بندی‏هایی که به دست قدرت‏هایِ اروپایی در مستعمرات‏شان صورت گرفت، یا در سرزمین‏هایِ به چنگ آمده از قدرت‏هایِ شکست‏خورده در جنگ‏هایِ جهانیِ یکم و دوّم، در آسیا و افریقا کشور‏هایی با ساختارِ ظاهریِ دولت‏ـ‏ ملت پدید آمدند که پروژه‏هایِ ملت‏سازی در آن‏ها کامیاب نبوده و تاکنون نتوانسته اند شور‏ ملیّت را در مردم جانشینِ شور‏ هویّتِ قومی و قبیله‏ای کنند. نمونه‏یِ آن عراق و لبنان است و نمونه‏یِ دیگر، با تاریخی دیگر، افغانستان. امریکایی‏ها اکنون به‏زورِ اسلحه می‏خواهند به عراق و افغانستان دموکراسی ببرند. ولی دموکراسی به عنوانِ ساختارِ کلانِ نهادینه‏یِ اداره‏یِ یک کشور نمی‏تواند بدونِ حسّ‏ ملیّت و پیدایشِ ملّت به معنایِ مدرن، پدید آید. چیرگی بر شورِ قومی و قبیله‏ای و جانشین شدنِ شورِ تعلّق به ملّت چیزی نیست که بشود از بیرون و در زمانی کوتاه از جایی به جایی برد. به همین دلیل امریکایی‏ها ساده‏لوحانه در گلِ این ماجرا گیر کرده اند.

تجربه‏ آلمان و ژاپن در برابرِ عراق و افغانستان
یادآوریِ تجربه‏یِ اشغالِ آلمان و ژاپن، پس از جنگِ جهانیِ دوّم، به دستِ امریکایی‏ها و سنجیدنِ آن با تجربه‏یِ اشغالِ عراق و افغانستان، از نظرِ بحثی که در آن ایم سودمند است. در این نکته درنگ می‏باید کرد که امریکایی‏ها در ژاپن و آلمانِ شکست‏خورده و اشغال شده، که کارِ شورِ ناسیونالیستی در آن‏ها به نژادپرستی کشیده بود، با هیچ ایستادگی‏ای رو به رو نشدند. در این دو کشور، پس از تسلیم، حتّا یک سربازِ امریکایی (و در موردِ آلمان سربازِ هیچ‏یک از کشورهایِ اشغالگر) به دستِ آلمانی‏ها و ژاپنی‏ها کشته نشد. یعنی، در آن‏ها با تجربه‏ای مانندِ عراق و افغانستان رو به رو نشدند. دلیل این پدیده، به نظرِ من، این بود که آلمان و ژاپن به هنگامِ شکست و اشغال به‏راستی دارایِ ساختارِ دولت‏ـ‏ ملت بودند. پروژه‏یِ ملّت سازی در این دو کشور از یک قرن پیش از آن، با شتابی بیش از هر کشورِ دیگر در جهان، به انجام رسیده بود و ایدئولوژیِ ناسیونالیسم در گزاف ترین شکلِ آن، یعنی فاشیسم و ارتش‏سالاری، توانسته بود شورِ ملّی را به نیرومندترین شکل در مردمانِ آن دو کشور دامن زند. این احساسِ بسیار نیرومند بود که در این دو کشور توانست توانِ صنعتی و نیرویِ انسانی را در خدمتِ یک ماشینِ جنگیِ عظیم و فراگیر، برایِ یک ماجراجوییِ ملیِ بسیار پرخطر، بسیج کند.
ژاپنی‏ها و آلمانی‏ها با احساسِ ناسیونالیستیِ پرشور و سرسپردگیِ بی چون‏ـ‏وـ‏چرا به رهبریِ سیاسیِ خود، برایِ جهانگشایی به نامِ ملّتِ خود، به میدانِ عظیم‏ترین جنگِ تاریخِ بشر پا گذاشتند و آن‏گاه که شکست خوردند شکست را در مقامِ ملّت پذیرفتند. امضایِ تسلیم‏نامه به دستِ ژنرال‏ها نه تنها به معنایِ تسلیمِ ارتشِ آلمان و ژاپن در جنگ بلکه تسلیم شدنِ ملت‏هایِ آلمان و ژاپن بود. زیرا که آن جنگ یک جنگِ امپریالیستیِ ملّی، به نامِ ملّت و با شرکتِ سراسریِ ملّت، بود. به همین دلیل، پس از جنگ توانستند همان نیرویِ بسیجیده‏یِ ملّی را، با همان انضباطِ ارتش‏سالارانه، به میدانِ صنعتِ سیویل آورند و دو ملّت شکست‏خورده در دو کشورِ ویران، در طولِ کمتر از دو دهه، شگفت‏کاریِ اقتصادی و صنعتیِ آلمان و ژاپنِ پس از جنگِ جهانیِ دوّم را به اجرا در آوردند که چشم جهانی را خیره کرد. آنچه امریکایی‏ها توانستند بر آلمان و ژاپن زورآور کنند نهادها و ساختارهایِ پارلمانداری و دموکراسی بود (که آلمان البته پیشینه‏ای از آن و بنیادهایِ فکری و نظری‏اش را داشت). اگر پروژه‏یِ مردم‏سالارانه‏گری (دموکراتیزاسیون) در آلمان و ژاپن به‏زودی توانست اجرا و ریشه‏دار شود، به دلیلِ وجودِ زیرساختِ ملّی و روحیّه‏یِ تعلّق به ملّت بود که این دو کشور در بالاترین مرحله فراهم داشتند.
امّا در عراق و افغانستان اگر پروژه‏یِ مردم‏سالارانه‏گری، یا بنیان‏گذاریِ نهادهایِ دموکراسی، با شکست رو به رو می‏شود، به دلیلِ آن است که زیرساخت‏هایِ ملّت‏سالارانه‏یِ مدرن و شورِ همخوان با آن، یعنی شورِ تعلّق به ملّت، در این دو کشور وجود ندارد. دموکراسی در مقیاسِ کلانِ آیینِ کشورداری در جایی پدید می‏آید و ریشه‏دار می‏شود که ملّت پدید آمده باشد. مردمِ عراق و افغانستان هنوز ملّت نیستند، زیرا شورِ تعلّق به ملّت در آن‏ها هنوز بر شورِ تعلّقِ قومی و قبیله‏ای چیره نشده است. به همین دلیل، شکستِ ارتشِ صدام نه شکستِ یک ملّت که شکستِ قبیله‏یِ فرمانروا و ارتشِ زیرِ فرمانِ آن بود. شکستِ ارتشِ صدّام در جنگ شکستِ ارتشِ شخصیِ او بود که سرکردگان‏اش با صدام هم‏قبیله بودند یا پیرامونیان و نوکرانِ او بودند. شکستِ این ارتش شکستِ «ملّتِ عراق» نبود، زیرا چنین ملّتی هنوز در کار نیست. کشورِ عراق و افغانستان ترکیبی ست قومی‏ـ قبیله‏ای که در آن هر قومی و هر قبیله‏ای می‏تواند، نه به نامِ شأن و آبرویِ ملّی، بلکه به عنوانِ غیرتِ قومی و قبیله‏ای قیام کند. در این ترکیبِ ناساز هر قوم و قبیله‏ای می‏تواند با قوم و قبیله‏یِ دیگر دشمن باشد. حال آن که در ساختارِ ریشه‏دارِ دولت‏ـ‏ملّت «دشمن» همواره در بیرون از مرزهایِ ملّی جای دارد. این جا هنوز کسی چیزی به نامِ «مصالح و منافعِ ملّی»، نمی‏شناسد، که از ایده‏هایِ ناسیونالیسمِ مدرن است. به همین دلیل، قوم‏ها و قبیله‏ها می‏توانند به انگیزه‏یِ کینه‏ها و نفرت‏های دیرینه دست به کشتارِ یکدیگر بزنند یا با غیرتِ قومی و قبیله‏ای به جنگِ «اجنبیِ کافرِ» اشغالگر بروند، نه دشمنِ ملّت. به نظر می‏رسد که امریکایی‏ها در این توهّمِ بزرگِ بودند که می‏توانند تجربه‏یِ آلمان و ژاپن را در عراق نیز تکرار کنند. و از این نکته غافل بودند که در آن‏جا نه با یک ملّت که با ترکیبی ناهمساز از قومیّت‏ها و قبیله‏ها رو‏به‏رو هستند. در آن جا یک قبیله– قبیله‏یِ تکریت — با خشونتِ تمام، در زیرِ نمایِ دولت‏ـ ملت و یک ارتشِ ملّی، حکومت می‏کرد و به نامِ فرمان‏رواییِ خود دست قوم‏ها و قبیله‏هایِ دیگر را از قدرت کوتاه کرده بود و با وحشت‏افکنی آن‏ها را «سرِ جای»شان نشانده بود. شکستِ ارتشِ عراق– که به‏هیچ‏روی ارتشِ ملّی نبود– تازه پرده از زیرساختِ قومی و قبیله‏ایِ این کشور برداشت و امریکاییان را در باتلاقِ جنگ‏ـ وـ گریزِ قبیله‏ای گرفتار کرد، نه مقاومتی ملّی.

پروژه‏ یِ ملّت‏ سازی در ایران
ایدئولوژیِ تشکیل دولت ‏ملتِ مدرن در ایران، زیرِ نفوذِ مدلِ اروپایی، به‏ویژه فرانسویِ آن، لنگ‏ـ ‏لنگان از نیمه‏ها‏یِ قرنِ نوزدهم به این کشور راه یافت و سرانجام با انقلابِ مشروطیّت رسمّیتِ سیاسی یافت. جنبشِ برپاییِ دولت‏ـ ‏ملّت در ایران، که نخستین گامِ ناکامِ خود را با «اصلاحاتِ امیرکبیر» برداشته بود، با کوشش برایِ بر پا کردنِ نهادهایِ بنیادیِ اداری و ارتشی و آموزشیِ ملّی، در دورانِ رضاشاه، به اوج رسید. این ایدئولوژی– که در اساس الگوبرداری از ناسیونالیسمِ اروپایی بود– گمانی از چیزی یکپارچه به نامِ «ملّت ایران» داشت که نشانه‏هایِ آن را با زبانِ یگانه، فرهنگِ یگانه، و در کلّ، هویتِ یگانه، در تاریخِ یگانه‏یِ دیرینه‏ای می‏جست. این همان تاریخی بود که تاریخ‏دانانِ آن دوران به نامِ تاریخِ ملّی، به‏ویژه در کتاب‏هایِ درسی می‏نوشتند و با این تاریخ و ایدئولوژیِ ناسیونالیستیِ آن ذهنّیتِ تاریخیِ چند نسل در دورانِ سلطنتِ پهلوی شکل گرفت. در دورانِ پادشاهیِ پهلوی‏ها– همچون مدل‏هایِ اصلیِ آن در اروپا– ‏کوشیدند از راهِ ساختارِ دولتِ یگانه و آموزش و پرورشِ سراسریِ ملی با زبانِ یگانه، و نیز به کار بردنِ رسانه‏هایِ همگانی با چنین گرایشی، آنچه را که نشانه‏هایِ بی‏چون‏ـوـ‏چرایِ آن را در تاریخ می‏یافتند، در حقیقت، به وجود آورند. پروژه‏یِ ساختنِ «ایرانِ نوین» با الگویِ اروپایی، از دلِ ویرانه‏هایِ یک امپراتوریِ پوسیده‏یِ در هم شکسته‏یِ آسیایی، با بر پا کردنِ نهادهایِ اداریِ و آموزشی و صنعتیِ مدرن، با همه سستی‏ها و بی‏بُنیگی‏های‏اش، در پرتوِ اراده و قدرتِ دیکتاتورانه‏، در دورانِ رضاشاه آرام‏ـ‏آرام پیش می‏رفت که ضربه‏یِ جنگِ جهانیِ دوّم آن را بازایستاند. این پروژه در دورانِ محمدرضا شاه نیز، پس از زیرـ‏ وـ‏ بالاهایِ سیاسیِ بسیار، به یاریِ درآمدِ نفت و بادسَریِ ایجادِ یک قدرتِ جهانیِ دیگر، این بار، در دهه‏یِ آخرِ پادشاهیِ او، با ساختنِ زیرساختِ صنعتی و ارتباطیِ مدرن، با شتابِ بیشَ‏تر پیش می‏رفت که طوفانِ انقلاب بارِ دیگر آن را از حرکت بازایستاند. باری، پروژه‏یِ ملّت‏سازی با مدلِ کلاسیکِ آن، یعنی پدید آوردنِ ملّتِ یکپارچه از راهِ برنامه‏ریزی و اجرایِ آن به دستِ دولتی که خود را نماینده‏یِ تامّ و تمامِ ملّت می‏داند، به دلایلِ بسیار، در ایران به تمامیّت نرسید و شورِ تعلّقِ ملّی چنان که باید فراگیر نشد و از لایه‏هایِ باریکی از طبقه‏یِ میانه‏یِ به‏نسبت مدرنِ شهری فراتر نرفت؛ لایه‏ای که از آموزشِ مدرن برخوردار شده و «تاریخِ ملّی» به روایتِ رسمی به آن‏ تلقین شده بود. می‏توان پرسید که فروپاشیِ ارتشِ رضاشاهی در چند ساعت، در شهریورِ ۱۳۲۰، و ارتشِ محمدرضاشاهی، با همه توانمندیِ ظاهری‏اش، در یورشِ یک انقلابِ دینی آیا به این دلیل نبود که آن‏ها هنوز بیش‏تر ارتش‏هایِ شخصیِ فرمانفرمایِ کشور بودند تا ارتشِ ملّی؟
یکی از دلایلِ ورشکستگیِ پروژه‏یِ بر پا کردنِ دولت‏- ‏ملّت در «ایرانِ نوین» آن بود این پروژه با «اراده‏یِ ملّی» و بسیجِ سراسریِ ملّی– مانندِ نمونه‏یِ ژاپن– شکل نگرفت. در حقیقت، «اراده‏یِ ملّی»، به دلیلِ وجودِ سدهایِ نیرومندِ فرهنگی و پوسیدگیِ ساختارهایِ سیاسی، در جنبشِ مشروطیّت بسیار بی‏جان‏تر و سست‏پایه تر از آن بود که از پسِ چنین وظیفه‏یِ گرانی برآید. پروژه‏یِ برپاییِ دولت‏- ‏ملّت در ایران، به دلیلِ وضعِ روابطِ قدرت‏ها در صحنه‏یِ بین‏المللی و احساسِ نیازِ پرنفوذترین قدرتِ امپریالیستی آن روزگار در ایران، یعنی بریتانیا، نخست با پشتیبانیِ سیاستِ آن امپراتوری، با رویِ کار آوردنِ رضا شاه به میدانِ عمل پا گذاشت. انقلابِ مشروطیّت، به علّتِ وجودِ ساختارِ بومیِ اقتصادی‏ـ- سیاسیِ قومی‏- ‏قبیله‏ای در زیرِ چترِ امپراتوریِ استبدادِ شرقی، نه تنها نتوانسته بود بسیجِ ملّی کند که ساختارهایِ قومی‏ـ‏قبیله‏ایِ رو به فروپاشی و نظامِ ورشکسته‏یِ استبدادِ شرقی را نیز فروپاشیده‏تر کرد. به عبارتِ دیگر، کشوری را که هنوز ملّت و، در نتیجه، دولتِ ملّی در آن به‏درستی پدید نیامده بود، دچارِ آشوب و بحرانِ شدیدتر کرد.
رژیمِ رضاشاهی اگر چه برایِ پایه‏گذاریِ نهادهایِ دولت‏ـ‏ ‏ملّتِ مدرن کوشش‏هایِ جدّی کرد و در کارِ خود کم‏ـ ‏وـ ‏بیش کامیاب بود، امّا هرگز نتوانست شبحِ تسلطِ «اجنبی» را از خود دور کند و این تصویر از او در ذهن‏ها ماند که، «همان‏ها که او را آورده بودند، او را بردند.» شبحی که از ذهنِ فرزند و جانشینِ او نیز هرگز پاک نشد. محمد رضا شاه هم همواره در این بیم بود که آن‏ها که او را با کودتایِ ۲۸ مرداد آورده اند، روزی ببرند. و سرانجام هنگامی که ژنرالِ امریکایی، هویزر، پیغام داد که باید برود، او هم بساط‏اش را جمع کرد و گریخت. شبحِ فرمان‏رواییِ پنهانِ انگلیس و سپس انگلیس و امریکا با هم، هرگز نگذاشت که ایرانیان باور کنند که دست اندر کارِ بر پا کردنِ دولت‏ـ ملّت با خودفرمانیِ ملّی اند. همچنان که دو پادشاهِ پهلوی هم با همه کوششی که برایِ بر پا کردنِ ماشینِ اداری و ارتشیِ ملّی کردند، هرگز در ته دل باور نکردند که بر یک دولت‏ـ ملّتِ خودفرمان پادشاهی می‏کنند، زیرا آن شبح همواره بر روانِ ایشان و فرمان‏گزاران‏شان سایه افکنده بود؛ شبحِ این که فرمان‏روایِ اصلی در جایِ دیگری ست، در لندن یا واشنگتن، و اراده‏یِ پنهانکارِ ایشان است که سرانجام‏ها را تعیین می‏کند. این شبح هنوز بر روانِ اکثریّتِ ایرانیان حکومت می‏کند.

رژیمِ دینی و مسأله‏ ملّی
و امّا، با جانشین شدن دولتی انقلابی در این کشور با ایدئولوژی و آرمانی دینی و ضدِ آرمان‏هایِ ناسیونالیستیِ مدرن، ماشینِ دولت و آموزش و رسانه‏ها در این یک چهارم قرن در جهتی یکسره دیگر به کار افتاده است. نظام‏هایِ آموزشی مدرن، دستگاه‏هایِ عظیمِ سراسریِ ملّی اند، با هزینه‏یِ بودجه‏یِ دولت، که کارکردِ آن‏ها در جهتِ ایدئولوژیِ ملّت‏باوریِ مدرن است. دستگاه‏هایِ آموزش و پرورشِ ملّی یکی از ساختپار (constituent)هایِ بنیادیِ نظامِ دولت‏ـ‏ ملّتِ مدرن اند که مردمانِ کشور را از کودکی در جهتِ هدف‏هایِ ملّی برایِ برآوردنِ نیازهایِ کشور به کادرِ آموزش‏دیده با علوم و فنونِ مدرن و با ذهنیّتِ ملّت‏باورانه پرورش می‏دهند‏.
نظامِ مدرنِ آموزش و پرورشِ سراسری در ایران– که جایِ نظامِ مکتب‏خانه‏ای و مدرسیِ دیرین را گرفت– همچون مدل‏هایِ اصلیِ اروپاییِ آن، بر بنیادِ ایدئولوژیِ ملّی بر پا شد و توسعه یافت. ایدئولوژیِ آموزشِ ملّی، بر پایه‏یِ ناسیونالیسمِ ایرانیِ برآمده از انقلابِ مشروطیّت، پرورشِ ایرانیِ آرمانی بود، یعنی ایرانی‏ پرورش‏یافته و آموزش‏دیده برایِ خدمت به آرمانِ ملّی. آموزشِ تاریخِ ملّی به روایتِ رسمی، از دوره‏یِ ابتدائی، یکی از مایه‏هایِ آموزشیِ اساسی در برنامه‏یِ آموزشِ ملّی ست، که در ایرانِ دورانِ پهلوی نیز دنبال می‏شد. البته این را نیز می‏باید بگوییم، و با تأکید هم، که میانِ مدلِ راهنمایِ آرمانی و آنچه در واقعیّت عمل می‏کند شکاف‏هایی هست؛ چه‏بسا شکاف‏هایی ژرف و پر نشدنی. امّا، به هر حال، رفتار و گفتار در هر نظامِ بشری، برایِ توجیهِ خود، به‏درستی یا به دروغ و نمایش، بر حسبِ طبیعتِ نظام‏ها و عملکردِشان، روی‏کرد‏شان به یک مدلِ آرمانی ست.
ایدئولوژیِ آموزشیِ دورانِ پهلوی، به هر حال، ملّت‏باورانه بود و یک روایتِ رسمیِ تاریخِ ملّی را در ذهنِ سه‏ـ‏چهار نسلِ ایرانی نشاند. این روایت توانست شورِ ملّی و احساسِ تعلّقِ ملّی را در آموزش‏دیدگانِ چند نسل پدید آورد یا شوری را که به دستِ نسل‏هایِ نخستینِ منورالفکران (و سپس روشنفکران) در میانِ باسوادانِ طبقه‏یِ میانه‏یِ شهری نمود یافته بود، نیرو دهد. سرکوبِ ایل‏ها و قبیله‏ها و خواباندنِ «فتنه»یِ آن‏ها به دستِ ارتشِ نوبنیادِ ملّی، یا نیمه ملّی‏، و کوشش برایِ محو کردنِ روحِ قبیله‏ای و قومی در روحِ ملّی از راهِ نظامِ آموزشیِ رسمی و ماشینِ تبلیغاتِ دولتی، هدفی بود که رژیمِ رضاشاهی و روشنفکرانِ وابسته‏اش دنبال می‏کردند. امّا کوتاهیِ زمان و سستیِ بنیان‏هایِ «ملّی» و ضعف و پوسیدگیِ فرهنگی نگذاشت که ریشه‏هایِ خود را، مانندِ پروژه‏یِ ملّت‏سازیِ ژاپنی، و حتّا ترکیّه، استوار کند. با سرنگونیِ دولتِ رضاشاهی در شهریورِ ۱۳۲۰ جوِّ دیگری بر ایران و جهان فرمان‏روا شد که، بر اثرِ آن، آن پروژه سی و چند سال پس از آن با سرنگونیِ فرزندـ‏اش، یکسره ناکام ماند.
با رویِ کار آمدنِ جمهوریِ اسلامی ایدئولوژیِ رسمیِ دیگری خود را حاکم کرد که– هر چه هست و به هر نامی که نامیده شود– به هر حال، ایدئولوژیِ ملّی نیست. شعارهایِ ضدّ‏ ملت‏باوری و جهادِ ایدئولوژیک بر ضدِ آن یکی از شعارهایِ اساسیِ حکومتِ برآمده از انقلابِ اسلامی بوده است. زیرا رژیمِ اسلامی خود را به نوعی «انترناسیونالیسمِ اسلامی» پای‏بند می‏داند و ملّتِ ایران را بخشی از «امّتِ اسلامی» می‏شمارد. و در این جهت کوشیده است که کینه و نفرتِ دیرینه‏یِ شیعه و سنّی را، دستِ کم به‏ظاهر و در نمایِ رسمی‏اش، به نامِ «اسلامِ نابِ محمّدی» از میان بردارد. در نتیجه، سیاستِ آموزشیِ این رژیم و مایه‏هایِ تبلیغی و القاییِ آن هدفِ دیگری جز پروردنِ ایرانیِ آرمانی را دنبال می‏کند. هدفِ جنبشِ انقلابیِ اسلامی و ایدئولوژیِ رسمیِ نظامِ آموزشیِ آن پدید آوردنِ انسانِ آرمانیِ «اسلامی»‏ست. اکنون باید این واقعیّت را در نظر داشت که دو نسل از جوانانِ ایرانی در نظامِ آموزشی‏ای پرورش یافته اند که تاریخ را بکل با خوانشِ دیگری به جوانان عرضه می‏کند؛ خوانشی که می‏خواهد تاریخ را این بار در خدمتِ ایدئولوژیِ رژیمی قرار دهد که هدفِ آن، به هر حال، ملّت‏سازی نیست بلکه مدّعیِ امّت‏سازی ست. به نظر نمی‏رسد که این پروژه‏ در جهتِ امّت‏سازی چندان کامیاب بوده باشد، بلکه شکاف‏هایِ هویتیِ مردمانِ این کشور را بسیار ژرف‏تر کرده و، از جمله، به عنوانِ واکنش، شورِ گزافِ ناسیونالیستی را نیز در لایه‏هایی از مردم به‏شدت برانگیخته است. نظامِ آموزشیِ «اسلامی» به عنوانِ ماشینِ آموزشیِ فراگیرِ کشوری، به هر حال، در جهتِ خنثا کردنِ پروژه‏یِ ملت‏سازیِ دورانِ پهلوی نقشِ بسیار اثرگذاری بازی کرده است که نشانه‏هایِ آن را در بیدار شدنِ شورهایِ قومی در ایران می‏بینیم. این عاملِ اساسی را در هر ارزیابی‏ای از ایرانِ کنونی و آینده‏نگری برایِ آن از یاد نمی‏باید برد.

ملّت ‏سازیِ پسامُدرن
چنان که گفتیم، پروژه‏هایِ ملّت‏سازی پدیده‏هایِ دورانِ مدرن در تاریخِ اروپا هستند. دولت‏ـ ملّت‏هایِ مدرن، از سویی، برپایه‏یِ ایده‏هایِ انسان‏باوری و فردباوری پدید می‏آیند که پایه‏گذارِ دموکراسی و آزادی‏هایِ فردی‏ اند، و، از سویِ دیگر، بر پایه‏یِ مفهومِ خواستِ همگانی (volonté générale general will)، که پایه‏گذارِ دولتِ مدرن و شالوده‏یِ توجیهِ عقلیِ فرمان‏فرماییِ آن است. و امّا، زیرساختِ مادّیِ دولت‏ـملّتِ مدرن را انقلابِ صنعتی فراهم می‏کند. انقلابِ صنعتی پدید آورنده‏یِ ساختارِ اجتماعی و اقتصادیِ جامعه‏یِ بورژواییِ مدرن است که نهادهایِ سیاسیِ دولت‏ـ ‏ملّت در درونِ آن کارکرد دارند. از ویژگی‏هایِ اساسیِ جامعه‏یِ صنعتی استاندارد کردن برایِ کارامدیِ بیشتر است. ساختارِ یکپارچه شده‏یِ اقتصادی‏ـ‏سیاسیِ دولت‏ـ‏کشورِ مدرن، به نامِ یکپارچگیِ تاریخیِ ملّت، به سویِ یکپارچگیِ فرهنگی و زدودنِ عناصرِ «بیگانه» از درونِ فرهنگِ ملّی– بنا به تعریفِ رسمیِ آن– نیز حرکت می‏کند. یکپارچگیِ زبانی، بر پایه‏یِ سراسری کردنِ زبانِ رسمیِ دولت در واحدِ جغرافیاییِ ملّی یا کشور، از جمله پایه‏ای‏ترین روندهایِ ملّت‏سازی به‏ویژه در گزافگرا (extremist)ترین شکلِ ایدئولوژیِ ملّت‏باوری ست. نمونه‏یِ برینِ این گرایش و تجربه‏یِ تاریخی را در فرانسه‏یِ ناپلئونی و آلمانِ بیسمارکی و دوره‏هایِ پس از آن، تا پایانِ جنگِ جهانیِ دوّم، در این دو کشور می‏توان دید.
امّا، نکته‏یِ دیگری که به یاد باید داشت آن است که پروژه‏‏هایِ ملت‏سازی در پرتوِ آرمان‏خواهی‏هایِ گزافگرایِ ملّت‏باوری درآمیخته با نژادباوری، که پشتوانه‏یِ ایدئولوژیکِ اروپامداریِ سده‏یِ نوزدهم بود، با پا کردنِ دو جنگِ جهانیِ هولناک در میانِ ملّت‏هایِ اروپایی، از نیمه‏یِ دوّمِ قرنِ بیستم، بُردِ تندرویِ خود را در کشورهای مادرِ ایدئولوژی‏هایِ ناسیونالیستی از دست داده و نرم شده است. البته، فراموش نباید کرد که پروژه‏یِ ملت‏سازی در درازایِ قرنِ نوزدهم تا پایانِ جنگِ جهانیِ دوّم در این کشورها به هدفِ آرمانیِ خود بسیار نزدیک شده است. یعنی، ملّت‏هایِ اروپایی با زیرساخت‏هایِ اقتصادی‏ـ‏سیاسیِ ملّی و احساسِ همگانیِ تعلّق به ملّت و زبانِ ملّی حدودِ دو قرن است که از دلِ فرایندِ ملّت‏سازی سر برآورده و به زندگانیِ خود ادامه می‏دهند. به عبارتِ دیگر، «روحِ ملّی» دوقرن است که در آن‏ها عمل می‏کند و بر پیوندهایِ قومی و قبیله‏ای چیره گشته است. امّا، با کاهشِ قدرت و شدّتِ ایدئولوژیِ ملّت‏باورانه‏یِ گزافکار در کشورهایِ اروپایی پس از جنگِ جهانیِ دوّم، و به‏ویژه با انقلابِ صنعتیِ نو در نیمه‏یِ دوّمِ قرنِ بیستم، که زیرساخت‏هایِ اقتصادِ ملّی را– که میراثِ انقلابِ صنعتیِ قرنِ نوزدهم است– دگرگون کرده و ساختارهایِ اقتصادِ صنعتی را از قالب‏هایِ ملّی به در آورده و کُره‏گیر کرده است، مرزهایِ ملّی به رویِ وحدتِ اقتصادی و سیاسی در یک واحدِ فراگیرِ اروپایی گشوده شده است. یکی از پی‏آمدهایِ مهمِ این فرایند بازگشت از ایده‏یِ یکپارچگیِ فرهنگِ ملّی و تک‏زبانیِ ملّی به پذیرشِ بَسگانگیِ فرهنگی و زبانی در درونِ یگانگیِ ملّی ست. چندفرهنگی و چندزبانی بودن امروزه در درونِ واحدهایِ ملی به رسمیّت شناخته شده و حتّا با سیاستِ رسمی انگیخته می‏شود. از نظرِ رسمی، فرانسوی و آلمانی و سوئدی و ایتالیایی امروزه کسی ست که شناسنامه و گذرنامه‏یِ این کشورها را دارد، صرفِ نظر از این که اصل زبانی و فرهنگی و نژادیِ او از کجاست. به عبارتِ دیگر، «هویّتِ ملّی» در رابطه با شهروندیِ یک دولت تعریف می‏شود، یعنی برخورداری از حقوق و حمایت‏هایِ قانونی و نیز به جای آوردنِ تکلیف‏هایِ شهروندی؛ و نه هیچ عاملِ فرهنگی، تاریخی، و نژادی.
امّا، در موردِ بسیاری از ساختارهایِ ظاهریِ دولت‏ـ ملّت، که از راهِ جهانگیریِ کولونیالیسمِ اروپایی یا پراکنشِ ایده‏ها و ایدئولوژی‏هایِ مدرن در آسیا و افریقا و حتّا اروپایِ شرقی (نمونه‏یِ یوگوسلاوی) پدید آمده اند، به دلیلِ نبودِ زیرساخت‏هایِ اقتصادی‏ـ‏سیاسیِ یگانه‏گر و نهادهایِ پایدار کننده‏یِ آن، و در نتیجه، نبودِ «روحِ ملّی»، با فروپاشیدنِ ساختارِ ظاهریِ دولتِ ملّی و از میان رفتنِ قدرتی که «وحدتِ ملّی» را به‏زور نگاه داشته است، آن «وحدتِ» ظاهری به‏شتاب از هم می‏پاشد. نمونه‏هایِ یوگوسلاوی و افغانستان و عراق در پیشِ چشمِ ما چندان که باید گویایِ این نکته هست. ‏در موردِ ایران، چنان که گفتیم، این پروژه نیمه‏کاره ماند و اکنون باید از دیدگاهِ دیگری، همساز با شرایطِ جهانی که اکنون در آن به سر می‏بریم، به مسأله‏یِ هویّتِ ملّی بیندیشیم؛ یعنی، از دیدگاهِ پذیرشِ اصلِ بس‏فرهنگیِ قومی در درونِ یک واحدِ اقتصادی‏ـ‏سیاسیِ ملّی.
آبانِ ۱۳۸۴
* این مقاله در اصل برایِ یک نظرخواهی در بخشِ اینترنتیِ رادیو بی‏بی‏سی نوشته شده است که با بازنگری و افزایش بارِ دیگر منتشر می‏شود.
(در باره‏یِ این بحث همچنین می‏توانید نگاه کنید به: داریوشِ آشوری، «ایران: از امپراتوری به دولت ملّت» در ما و مدرنیّت، مؤسسه‏یِ فرهنگیِ صراط، تهران ۱۳۷۷)