chalesh azadi bayan

معرفی: مطبوعات رکن اساسی توسعه‏ی سیاسی و جامعه‏ی مدنی بوده و از آن با عنوان رکن چهارم دموکراسی نام برده می شود. تردیدی نیست که رسانه‏ها از جمله ابزارهای مهم گسترش آزادی و دموکراسی‏اند. اما در این میان، دولت ها تفاسیر متفاوتی از حدود “آزادی بیان” به طور عموم و برای رسانه ها به طور ویژه قائل اند و با تصویب قوانین گسترده سعی در تحدید این حدود دارند. این امر به ویژه در جوامعی که سابقه طولانی استبداد و سرکوب دارند، بیشتر نمایان است. از طرفی با گسترش آگاهی در میان شهروندان، جامعه مدنی و مطبوعات ابزارهای کنترل دولتی مطبوعات و رسانه ها رو به سستی می گراید.
کتاب «چالش‏های آزادی بیان: رسانه‏ها و مطبوعات در افغانستان» در مورد چالش‏های آزادی بیان، سانسور، نقض آزادی بیان از سوی دولت، رابطه آگاهی شهروندان و حدود آزادی بیان، مشکلات قانونی و ناروشن بودن برخی از اطلاعات، عدم تخصص در زمینه روزنامه نگاری حرفه ای و…. در افغانستان بعد از سال ۲۰۰۱ سخن می گوید.

شناسنامه
گرد آوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
طراحی و برگ آرایی: کبیر احمد نشاط
چاپ اول: دلو ۱۳۸۵
شماره گان: ۵۰۰