شناسنامه:
سه زن هراتی
خاطره زندگی، عشق و دوستی در افغانستان
نویسنده: ورانیکا دبل دی
برگردان: عبدالعلی نوراحراری
طرح جلد: روح الامین امینی
برگ آرایی: فرهاد احراری
انتشارات آرمان شهر
چاپ دوم: پاییز ۱۳۹۵
شماره‌گان: ۱۰۰۰