نور در زیر شیروانی
شعر برای کودکان، نوجوانان و جوانان قدیم
نویسنده: شل سیلورستاین
گزینش و ترجمه: گیسو جهانگیری

برای طناز کوچولوی دیروز که مرا با این شعرها آشنا کرد و امینی، شورانگیز ، خلیل ، آیدا، جواد، زهرا، کبیر، اجمل و یعقوبی عکاسباشی که چند صباحی هم خانه بودیم و میدانند نگاهشان میکنم.
گیسو جهانگیری