حقوق کودک به زبان ساده
(کتاب جیبی حقوق کودکان)
یونیسف کانادا
برگردان: خلیل رستم‌خانی
تصویرها: به انتخاب آرمان‌شهر
صفحه آرایی: روح الامین امینی
چاپ اول: ۱۳۹۵
شمارگان:‌۱۰۰۰

معرفی: این کتاب خلاصه‌ای از کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل است. این کنوانسیون مشخص می‌کند که دولت‌ها چه کارهایی را باید انجام دهند تا کودکان سالم رشد کنند، در مدرسه آموزش ببینند، از آن‌ها محافظت شود، به نظریات‌شان توجه و با آن‌ها منصفانه رفتار شود.

پیوست‌ها: