“آزادی اندیشه و گفتار و زنگی‏ مستِ شمشیر به ‏دست” مجموعه مقالاتی است از استاد رهنورد زریاب که به تازگی از سوی انتشارات

آرمان شهر به دست چاپ سپرده شده است.

این کتاب حاوی یازده مقاله است:

–              آزادی اندیشه و گفتار و زنگی‏ مستِ شمشیر به‏ دست

–              افغانستان – در خلای میان سنت و تجدّد

–              اشاره‏ هایی از دور

–              جشن جمشیدی نوروز: میراث ارج‏اومندِ نیاکان ما

–              طاهر بدخشی: نظریه ‏پردازی که درست شناخته نشد

–              دکتور جلال خالقی: دانشی ‏مردی، آراسته به ‏چندین هنر

–              مرغ سحر: یادِ خوش ‏آیندی از بهار

–              مقولۀ روشن‏گری در فرهنگِ فلسفی آکسفورد

–              و صاحب سبعۀ ثمانیه هم رفت!

–              سوگ‏نامه ‏های عشقری و آیینه

–           ای ایلعازر، بیرون بیا!

شناسنامه:

آزادی اندیشه و گفتار وزنگی مستِ شمشیر به دست
جستارها
و یادواره ها
نویسنده
: رَهنَورد زریاب
برگآرا و واژه نگار: پرویز شمال
طرح جلد: روح الامین امینی
انتشارات آرمان شهر
چاپ اول: زمستان ۱۳۹۵
شماره گان: ۱۰۰۰
حق چاپ محفوظ است