آزادی اندیشه و گفتار
و زنگی مست شمشیر به دست
جستارها و یادواره‌ها
نویسنده: ره‌نورد زریاب
برگ‌آرا و واژه‌نگار: پرویز شمال
طرح جلد: روح‌الامین امینی
انتشارات آرمان‌شهر
چاپ اول: زمستان ۱۳۹۵