مرقع عشق
خوش‏نویسی استاد نجیب الله انوری؛ تذهیب: مهدی بنایی
انتشارات آرمان‌شهر
بهار ۱۳۹۱، سری: سیمرغ