“ماه سمرقند صبح رسید. میانه یک گفتگوی عاشقانه بودم با اهل وطن. وطنی که برای من از سمرقند و بخارا شروع می شود و تا بلخ و خراسان و خجند و ختلان را در بر می گیرد و می رود تا مشهد و هامون و شیراز و سنندج و هر جا که فارسی حرمت دارد و سنت دارد. یک مجموعه کوچک از عشقی بزرگ. از گفتگو با ماه در تمام جاده های عتیق خراسان. و خاصه برای تاجیکان. شعرها به دو خط فارسی و سیریلیک است. سخت است بگویم شعر. در سرزمینی که غنی از شعر است. عواطف جوشیده در کلام است. مثل جوانه های بهار که بر ساقه های کهن می جوشد. تا دل تان تازه شود. همین.”

Mahe Samarkand (Moon of Samarkand): Collection of Poetry (Persian Edition). March 23, 2017

ORDER ON AMAZON