دموکراسی باز، می ۲۰۱۷ پوپولیسم ضد فمینستی در سراسر اروپا در حال گسترش است؛ با اینکه چهره آن در جاهای مختلف، متفاوت است. برخی پوپولیست ها ادعا می کنند که مدافع حقوق زنان و همجنسگرایان هستند، در حالی که برخی دیگر، با افکار ضد فمینیستی بطور صریح برای درهم شکستن “ایدئولوژی جنسیتی” و بازگرداندن نقش های جنسیتی سنتی در سراسر جامعه می کوشند.

در این مقاله، سازمان “لابی زنان اروپایی” می کوشد اقدامات ضد فمینیستی احزاب پوپولیستی راست اروپا را بر ملا کرده و نشان دهد که چگونه این احزاب بر خلاف منافع زنان عمل می کنند. سه حزب بزرگی که روی آنها تمرکز شده است عبارتند از: حزب جبهه ملی فرانسه (از احزاب راست افراطی) به رهبری مارین لوپن، حزب برای آزادی هلند (از احزاب پوپولیست جناح راست ملی‌گرا) به رهبری خیرت ویلدرس و حزب آلترناتیور برای آلمان (از احزاب محافظه کار) به رهبری فراوکه پتری. این احزاب به این دلیل انتخاب شده اند که انتخابات اخیری که در این کشورها برگزار شده یا برگزار خواهد شد، اثرات مهمی در سراسر اروپا خواهد داشت. هر سه این احزاب دستورالعمل مشترک ضد اتحادیه اروپا بعد از برکزیت دارند. در این مقاله برنامه ها و بیانیه های این سه حزب مورد بررسی قرار گرفته اند تا نشان داده شود که چگونه سیاست های این احزاب بر خلاف برابری جنسیتی و حقوق زنان است.

دو زن، رهبری دو حزب از این سه حزب را بر عهده دارند، حزب جبهه ملی فرانسه و حزب آلترناتیو برای آلمان؛ که در بررسی صورت گرفته شده، حزب اخیر، ضد فمینیستی ترین حزب شناخته شده است. از موارد سیاسی که آنها روی آن تمرکز دارند حمایت از خانواده هسته ای و پایان دادن به گسترش سیاست های جنسیتی محور است. این حزب بطور فعالانه در جنبش های اعتراضی علیه برابری جنسیتی، قانون برابری ازدواج و حقوق همجنسگرایان شرکت دارد.

حزب برای آزادی هلند، لیبرال ترین حزب – بر روی کاغذ- از میان این سه حزب است. با این همه در برنامه های انتخاباتی این حزب اشاره کمی به حقوق زنان شده بود. این حزب، خود را مدافع حقوق زنان و حقوق همجنسگرایان معرفی می کند با این همه در برنامه انتخاباتی خود اشاره کرده بودند که کارفرمایان عمومی نباید اجازه داشته باشند زنانی را استخدام کنند که روسری می پوشند.

هر سه این احزاب دیدگاه مشترکی درباره اسلام دارند و آن را یکی از دشمنان حقوق زنان معرفی می کنند. آنها بر روی ناسونالیسم و خانواده هسته ای تمرکز دارند. طبق عقاید حزب آلترناتیو آلمان مادران شاغل، مهاجرت، گسترش سیاست های جنسیتی و قانون ازدواج برابر خانواده سنتی را تهدید می کند. حزب جبهه ملی فرانسه نیز می خواهد مشوق های مالیاتی برای خانواده های هسته ای بزرگ در نظر بگیرد. این حزب در بیانیه خود ناسیونالیسم – سیاستی که فرزند آوری و والد بودن را برای جامعه مطلوب می داند- را ترویج می دهد. طبق دیدگاه های این حزب، این سیاست منحصرا شامل خانواده های فرانسوی می شود و خانواده هایی که فرانسوی تعریف نمی شوند، از این سیاست سخاوت مندانه این حزب محروم خواهند بود. حزب آزادی برای هلند، به اندازه دو حزب فرانسوی و المانی خود سیاست محافظه کارانه در زمینه خانواده ندارد اما دسترسی به امکان سقط جنین را سخت تر خواهد کرد.

برای مطالعه متن کامل این مقاله، اینجا را بخوانید.