دموکراسی باز گزارشی که اخیرا منتشر شده نشان می دهد که چگونه گروه های بنیادگرا، از سازمان ملل – فضاهای بین المللی- به عنوان مکانی برای ترویج تغییرات اجتماعی محافظه کارانه استفاده می کنند

این روند بدون تردید و عمیقا نگران کننده است: در حال حاضر در فضاهای بین المللی حقوق بشری، بنیادگرایان مذهبی با تاثیر، تداوم، هماهنگی، منابع، و پشتیبانی بیشتری عمل میکنند.
افزایش بازیگران بنیادگرای مذهبی در سراسر جهان در خلاء اتفاق نمی افتد. این پدیده در حال رشد به طور جدایی ناپذیری با جغرافیای سیاسی، نابرابری سیستماتیک و در حال رشد اقتصادی، جنگ، نظامی گری، و دیگر عوامل سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی مرتبط است. به نوبه خود، اینها عواملی هستند که بنیادگرایان مذهبی را به منظور افزایش تاثیرگذاری  به فضاهای سیاست منطقه ای و بین المللی میکشاند.

تجزیه و تحلیل پیوسته ما از بنیادگرایی مذهبی، گفتمان و استراتژی آنها، درک ما را از حضور نیروهای بنیادگرایی در سازمان ملل تایید می کند. نیروهای بنیادگرای مذهبی با استفاده استراتژیک و سوء استفاده از دین توسط بازیگران دولتی و غیر دولتی در جستجوی کسب قدرت و کنترل بیشتر هستند. آنها با ارائه قرائت استبدادی از دین، ارجاع به فرهنگ و سنت، حاکمیت و با استفاده از تفاسیر مردسالارانه و مطلق از دین برای دستیابی به قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می کوشند. بنیادگرایان مذهبی در مناطق و در بسترهای دینی، با ارجاع به مذهب، فرهنگ، و سنت خشونت و تبعیض را توجیه می کنند.

در این گزارش آمده است که چگونه نیروهای بین المللی از فضاهای بین المللی برای بسیج، شبکه سازی، تاثیرگذاری و هماهنگی بیشتر استفاده می کنند و علی رغم اینکه برخی مواقع در قامت نیروهای مخالف جهانی شدن و مدرنیسم ظاهر می شوند، اما با استفاده از همین امکانات جهان مدرن – دست کم در عرصه اسلحه و مهمات- در جهت گسترش روز افزون خود عمل میکنند.

متن کامل این مقاله را به انگلیسی در اینجا بخوانید.