برنامه پرگار ۴ اکتبر ۲۰۱۶ – ۱۳ مهر ۱۳۹۵

ازدواج، کارزار اعمال قدرت؟

 

آیا ازدواج خواه ناخواه به روابط قدرت نابرابر می انجامد؟

ولی با قدرت گرفتن زنان در دنیای امروز، شاهد ازدواج هایی نیستیم که روابط برابر در آن‌ها حاکم است؟ خانواده‌های مدرن نمی توانند ادعا کنند سلسله مراتب قدرت در آن‌ها جاری نیست؟

مهمان‌های برنامه : آزاده کیان جامعه‌شناس، ژیلا موحدشریعت پناهی قرآن‌پژوه و علیاهو متینی دانش آموخته‌ی جامعه‌شناسی.