بیانیه‎ی مطبوعاتی

سازمان‌دهی مردمی در سراسر اروپا در حدود ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷

در همبستگی با کلیه‌ی زنان اروپایی، در پی مبارزه‌ی مثال زدنی زنان اسپانیایی در ۲۰۱۴ و زنان لهستانی در ۲۰۱۶، ما خواهان رعایت حقوق زنان در همه‌ی کشورهای اروپایی، کنترل بدن خود، حق سقط جنین و حق سلامتی، و شناسایی حق اساسی برابری در اروپا هستیم.

امروزه، حق سقط جنین در اروپا در حوزه‌ی صلاحیت هر دولت ملی است: 

در مالت غیرقانونی است، در ایرلند، مجارستان و لهستان به شدت محدود است. حق سقط جنین، حتا وقتی قانونی است، ممکن است بر اساس مقررات وجدانی پزشکان (ایتالیا)، کمبود تجهیزات لازم بیمارستانی (یونان، باواریا)، کاهش کارکنان و بستن مراکز انجام سقط جنین طی سازماندهی دوباره بیمارستان‌ها (فرانسه) و انتخاب دولت‌های ارتجاعی، محافظه‌کار و عقب مانده، مورد تردید قرار گیرد.

ما دوباره تاکید میکنیم که:

  • برخورداری از سقط جنین یک حق است؛

  • سقط جنین انتخابی شخصی است: بدن من متعلق به من است، من درباره‌ی زندگی خود تصمیم می‌گیرم

  • منابع مالی باید طوری تخصیص یابدکه مراکز انجام سقط جنین و تنظیم خانواده در همه جا در دسترس باشند؛

  • راه اندازی کمپین‌های اطلاع رسانی خطاب به همه گروههای مردمی لازم است؛

  • همه باید آموزش جنسی دریافت کنند تا هم مردان و هم زنان بتوانند به انتخاب‌های روشن و آگاهانه دست بزنند؛

  • آموزش رویه‌های مربوط به سقط جنین و همراهی باید بخش الزامی آموزش پایه ای کارکنان بخش سلامتی باشد؛

  • مقررات وجدانی در مورد کارکنان بخش سلامتی باید ملغا شود؛

  • محدودیت‌های قانونی زمانی برای انجام سقط جنین باید با مترقی ترین مقررات موجود در اروپا هماهنگ شود و دولت‌ها باید از سقط جنین به طور کامل جرم زدایی کند.

ما خواهان سازمان‌دهی گسترده‌ی مردمی اروپایی در حدود روز ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷، روز بین المللی سقط جنین امن و قانونی، هستیم که هر کشور خواست‌های خود را در چارچوب چشم انداز انسجام اروپا در زمینه حقوق زنان پیش خواهد نهاد.

فراخوان را امضا کنید