jostejou jame'e

معرفی: جامعه‏ی مدنی پیش از «بحث جامعه‏ی مدنی» در افغانستان مطرح شد. مردم به آن اندکترین آشنایی چندانی نداشتند. تنها تعداد معدودی از نخبگان و دانشگاهیانی که از مهاجرت برگشته بودند در باره ی این موضوع مطالعاتی داشتند. با آن که جامعه‏ی مدنی یکی از اصول و ارزش‏های در جهان امروز است، در افغانستان مردم حتا از استعمال دقیق این واژه عاجز بودند. این کتاب در چنین روزگاری به نشر رسیده است و در سدد طرح تجارب بین المللی و حقیقت‏های محلی در این زمینه در افغانستان است.
این کتاب حاوی متن سخنرانی‏های هفتمین گفتگوی بنیاد آرمان‏شهر در کابل است.
در این جلسه احمد ضیا رفعت، استاد دانشگاه کابل، نویسنده و تحلیل‏گر، حوریه مصدق مسوول گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر و مجیب الرحمن مهرداد دانشجو و نویسنده در رابطه به موضوع مورد بحث صحبت نموده‏اند.
آن‏هایی که با فلسفه سیاسی آشنایی دارند، می دانند که جامعه مدنی به مفهوم امروزی آن، هیچ گاه در افغانستان وجود نداشته است. از همه مسایل دیگر که بگذریم دست کم هیچ گاه دولت‏های متکی بر اراده ی مردم وجود نداشته، منظور دولت‏هایی است که مردم با رضایت، آگاهی و اراده ی خود به آن‏ها رأی داده باشند تا متکی بر اصول عدالت اجتماعی و قانون بر جامعه حکومت کنند. جامعه مدنی بدون چنین دولت‏هایی نمی تواند وجود داشته باشد.

شناسنامه

گرد آوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
طراحی و برگ آرایی: کبیر احمد نشاط
چاپ: ثور ۱۳۸۶
شماره گان: ۵۰۰ نسخه