111معرفی: بسیاری از فعالان حقوق زنان در افغانستان معتقدند که علی رغم مبارزات زنان در یک قرن اخیر، تاکنون جنبش زنان در افغانستان شکل نگرفته است اما در مقابل گروهی معتقدند فعالیت هزاران زن در قالب ان‏جی‏او‏های متعدد را که بعد از سال ۲۰۰۱ نیز تعداد آنها رو به فزونی نهاده است، را می توان جنبش زنان نام نهاد. در کتاب حاضر که ماحصل نشستی به همین عنوان است، دغدغه‏هایی در مورد جنبش زنان مطرح شده است. اشتراک کنندگان در این گفتگو معتقدند جنبشی که در واقع باید خودجوش باشد؛ امروز با حمایت ان‏جی‏او ها و تمویل کنندگان بین المللی اداره می شود. شعار نیست اگر بگوییم که شاید کلیدی‏ترین مسئله ی جامعه ی ما مسئله ی تبعیض جنسی است که بر اکثریت جامعه یعنی زنان روا داشته شده است. اگر این مسئله را با حوصله موشکافی نکنیم، در واقع به خود و جامعه‏ی مان خیانت کرده‏ایم.
در قسمتی از این گفتگوها آمده: اگر می پرسیم که آیا جنبش زنان نهضتی است ملی و یا روندی تصنعی به این دلیل است که می دانیم ان‏جی‏او بازی‏ها تحت شعار احقاق حقوق زنان، هیچ گونه ربطی با حرکت‏های باطنی جامعه ندارند و به هیچ وجه نمی توانند جایگزین تشکل‏های خود جوش و آگاهانه و فراگیر مردمی شوند.

شناسنامه

گرد آوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
طراحی و برگ آرایی: کبیر احمد نشاط
چاپ : میزان ۱۳۸۶
شماره گان: ۱۰۰۰ نسخه