10

معرفی: همان طور که از عنوان این کتاب بر می آید مسأله جهانی شدن مورد بحث قرار گرفته است. جهانی شدن به بیان ساده، به معنای گسترش مقیاس، رشد اندازه، سرعت یافتن و تعمیق تاثیر فرا قاره‏ای جریانات و الگو‏های تعامل اجتماعی است. جهانی شدن حاکی از جابه جایی یا دگرگونی در مقیاس سازمان دهی انسان است که جامعه‏های دوردست را به یک دیگر متصل کرده و دسترسی به روابط قدرت را در مناطق و قاره‏های دنیا گسترش می دهد. در دهه۱۳۸۰ پس از فروپاشی سوسیالیسمِ دولتی و تحکیم مواضع سرمایه داری در سراسر دنیا، آگاهی عمومی در باره ی جهانی شدن به طور چشمگیری افزایش یافت . به نظر می رسد که این تحولات، همزمان با انقلاب اطلاعاتی، این اعتقاد را تایید می کند که دنیا به سرعت در حال تبدیل شدن به یک فضای اجتماعی و اقتصادی مشترک، دست کم برای مرفه ترین ساکنان آناست . با این وجود نه تنها در کوچه و بازار بلکه در دانشگاه‏ها نیز اندیشه ی جهانی شدن منشأ اختلاف نظرهای بسیار زیادی است. در میان دانشگاهیان، تعریف واحدی از جهانی شدن که مورد قبول همه باشد، وجود ندارد. برعکس نظریه‏های متضاد برای به دست آوردن برتری، در حال رقابت با یکدیگر هستند. هیچ کدام از سنت‏های سیاسی موجود از محافظه کار گرفته تا لیبرالیسم و سوسیالیسم، برداشت‏ها یا واکنش‏های مطابق با عصر جهانی شدن ارایه نکرده‏اند. گرچه بعضی از محافظه کاران و سوسیالیست‏ها برای نادیده گرفتن اهمیت جهانی شدن وجوه مشترک دارند، بسیاری از هم فکران، قرن‏هاست جهانی شدن را تهدید جدی برای ارزش‏ها و سنت‏های مورد احترام خود می دانند.

شناسنامه
گرد آوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
طراحی و برگ آرایی: کبیر احمد نشاط
چاپ: اسد ۱۳۸۶
شماره گان: ۵۰۰ نسخه