11معرفی: مانند کشورهای دیگر زنان آگاه و پیش رو در افغانستان نیز وجود داشته اند و از ابتدای قرن بیستم با راه اندازی مکتبها سعی در آموزش زنان داشته اند. با این همه اطلاق نهضت زنان، جنبش زنان و یا حرکت های زنان به فعالیت های برابری خواه زنان در بسیاری از کشورها از جمله در افغانستان از حوزه های مورد مناقشه در بین فعالان آن است. در افغانستان پساطالبانی و با باز شدن فضای سیاسی-اجتماعی و همینطور حمایت های بین المللی حقوق زنان به صدر اولویت های نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر تبدیل شد. برخی از مبارزان حقوق زن، معتقدند که این مبارزه از یک قرن پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد و انها در زمان طالبان بدون حمایت های داخلی و خارجی همچنان مبارزه خود را ادامه داده اند.

آیا مبارزه زنان افغانستان برای دستیابی به حقوق برابر، یک جنبش است یا یک حرکت تصنعی از بالا به پایین؟ مطالبات مشخص زنان افغانستان چیست؟ نسبت بین مدرنیته و سنت در این مبارزه چیست؟ آیا اختصاص سهمیه به زنان در پارلمان افغانستان و تبعیض های مثبت به نفع زنان بیانگر حضور و مشارکت واقعی زنان در عرصه های سیاسی است؟ این سئوالات و سئوالات دیگر مجموعه مسائلی هستند که سعی شده در این کتاب کوچک به آن‏ها پرداخته شود.

شناسنامه
گرد آوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
طراحی و برگ آرایی: کبیر احمد نشاط
چاپ : اسد ۱۳۸۶
شماره گان: ۵۰۰ نسخه