9
معرفی: سطح کیفی آموزش در افغانستان مسأله محوری این کتاب را تشکیل می دهد . دانشگاه‏های افغانستان بعد از سقوط طالبان متقاضیان فراوانی را به خود دید و انبوهی از جوانان این کشور به سوی دانشگاه‏ها قدم برداشتند اما در مقابل دانشگاه‏های کشور از نگاه کیفی آیا ظرفیت نخبه پروری دارند؟ پاسخ به این سوال و کند و کاو در مورد عوامل آن در افغانستان مسأله‏ای مهم و اساسی است که می‏تواند دریچه‏های تازه‏ای را بر روی نظام آموزشی افغانستان و به خصوص دانشگاه‏ها باز کند. این کتاب تلاش کرده در مورد این موضوع حیاتی مباحثی را مطرح کند. بحث هایی که طبیعتا کافی نیست اما دریچه‏ای برای شروع گفتگو در مورد این مسأله است.

شناسنامه
گرد آوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
طراحی و برگ آرایی: کبیر احمد نشاط
چاپ: اسد ۱۳۸۶
شماره گان: ۵۰۰ نسخه