sonnat

معرفی: بحث سنت و تجدد در افغانستان و تقابل این دو بیش از صد سال سابقه دارد. طی یک قرن اخیر می‏شود گفت بخشی از منازعات، منازعه‏ میان سنت و تجدد بوده است. این مسأله نه تنها در حوزه ی دولت‏داری و سیاست مطرح بوده است، بلکه وارد سایر حوزه‏ها زندگی ما نیز شده است. از شکل گیری احزاب مدرن، تا طرح اقتصاد و فرهنگ مدرن حتا ادبیات و جامعه‏ی مدرن این بحث‏ها سرایت کرده است. اما این بحث بیشتر نیازمند موشگافی و نگاه عمیق‏تر است تا دریافته شود که آیای این دو امکان آشتی با هم دارند یا خیر، چگونه؟
بیست و دومین جلسه از سلسله نشست های بنیاد آرمان شهر به بحث پیرامون “سنت و تجدد؛ رویا رویی یا همسویی” اختصاص یافت. نورالدین علوی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کابل، نسرین ابوبکر گروس، فعال حقوق زنان و دکتر عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم در مجلس سخنرانان این جلسه بوده اند. متن سخنرانی آنان به همراه داشتند، متن این کتاب را شامل می شود.

شناسنامه
گردآوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
چاپ: بهار ۱۳۸۸
شماره گان: ۱۰۰۰