andishe

معرفی: نظام آموزشی به ویژه در تحصیلات عالی هر کشور یکی از موضوعات سرنوشت سازی است که گذشته، حال و آینده‏ی تفکر، هنر، علم و مدیریت توسعه، صنعت، تجارت و پیشرفت و نوع نگاه کشورها به این موضوعات را نشان می‏دهد. دانشگاه‏ها یا تحصیلات عالی نشان‏ می‏دهنده‏ی وضعیت تفکر، هنر و علم در کشور چه گونه است؟ بدین اساس آرمان شهر کوشیده است این پرسش را با برخی از آگاهان و استادان دانشگاه در میان بگذارد. آیا جای برای تفکر، تفکر انتقادی، هنر و دانش در تحصیلات عالی افغانستان وجود دارد یا نه؟
سخنرانی‏ آقای سید مسعود، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل و آقای محمد جواد سلطانی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کاتب و پرسش و پاسخ میان شرکت کنندگان و سخنرانان متن کتاب را تشکیل داده است.

شناسنامه
گردآوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
چاپ: بهار ۱۳۸۸
شماره گان: ۱۰۰۰