mozakere ba zanan

معرفی: زنان در دوران طالبان تمام حقوق و آزادی های مدنی و انسانی خود را از دست دادند. شدیدترین و سختگیرانه ترین قوانین کنترلی بر آنان اعمال شد و صحبت از حقوق زنان به خط قرمز حکومت تبدیل شد. اکنون که جامعه یک دهه بعد از حکومت طالبان را تجربه کرده و زنان به آزادی‏های مدنی و سیاسی وسیعتری نسبت به دوران پیش رسیده اند، صحبت ها از مذاکره با طالبان این نگرانی و وحشت را در میان زنان ایجاد کرده است که آیا با توجه به ضعف ساختارها و نهادهای دموکراتیک، بار دیگر حقوق زنان قربانی صلحی ناپایدار خواهد شد؟ آیا جامعه به زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، توجه دارد؟
در کتاب کوچک «مذاکره ملی با زنان: دادرسی یا عقب نشینی»، مسأله مذاکره با طالبان و نقش زنان در این مذاکرات که به باور سخنران‏های بحث، ممکن است وضعیت زنان را از آن چه که هم اکنون در آن به سر می برند نیز وخیم تر سازد بحث عمده ای است که می توان آن را پیگیری کرد. در حاشیه آن بحث‏های دیگری از قبیل قانون احوال شخصیه اهل تشیع و فضای سنتی حاکم بر شهر هرات و تأثیر این مسایل در یک کلیت بر اوضاع اجتماعی و به شکل خاص‏تر بر وضعیت زنان مورد کند و کاو قرار گرفته است.

شناسنامه
گردآوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
چاپ : پاییز ۱۳۸۸
شماره گان: ۱۰۰۰