navisandaganمعرفی: نویسندگان همواره چیزهای را می‏بینند و روزنه‏های را نمایان می سازند که عوام‏الناس از دیدن آن‏ها ناتوان هستند. نویسندگان به‏ گونه‏های تعیین کنندگان شیوه‏ی تفکر، علایق و سلیقه‏های افراد یک جامعه هستند. آنسان که آزادگی، خرد باوری، فرزانه‏گی و رنج مردمان یک سرزمین را بر اساس داده‏های آثار نویسندگان آن سرزمین بر می‏تابانند. بنابراین، نویسندگان در هیچ جامعه‏ی تافته‏ی جدا بافته از جوامع نیستند و نمی‏توانند باشند. آنان همواره سردمدار تحولات، پیشرفت و ترقی یک سرزمین قرار گیرند. اما پرسش از نقش نویسندگان در برابر مخاطبین و رابطه‏ی مخاطبین با نویسندگان و رسالت نویسندگان در افغانستان روشن نیست. آنسان می‏نمایاند که در افغانستان این دو در جزیره‏های جدا از هم به سر می‏برند. بحث‏های مطرح شده در این جزوه «نویسندگان بی مخاطب، مخاطبین بی نویسنده» به به این معضله (نویسندگان و مخاطبین) در افغانستان اشاره دارد.
“. در این جزوه متن سخنرانی خانم نانسی دوپره (افغانستان شناس)، استاد رهنورد زریاب (نویسنده)، آقای جلال نورانی (طنز نویس)، آقای محمد حسین محمدی (نویسنده)، آقای شعیب غوریانی (استاد دانشگاه) و خانم خالده خرسند (نویسنده) آورده شده است.
این کتاب ۱۳۰ برگی به دو زبان فارسی و انگلیسی به نشر رسیده است.

شناسنامه
گردآوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
طرح جلد و برگ آرایی: روح‏الامین امینی
تایپ: کبیراحمد نشاط
چاپ: ۱۳۹۰ خورشید
شماره گان: ۱۰۰۰