azadi ta ketab

معرفی: آزادی بیان بدون اندیشه و خرد بی معنا است. تجربه‏ی بشریت نشان داده است که جوامعی به آزادی و آزادی بیان و اندیشه ارج می‏نهند که از آگاهی بیشتری بهرمند باشند. به عبارت دیگر آزادی و آگاهی لازمه‏ی یکدیگر‏اند و دو روی یک سکه. بنابراین، این کتاب در سدد طرح دو بحث است: از یک طرفه آزادی بیان و مسئوولیت مدنی و از جانب دیگر طرح بحث «کتاب، کتابت و کتاب خوانی» به مثابه پیش زمینه‏ای برای رسیدن به آزادی و آزادی بیان و اندیشه.
این کتاب حاوی متن سخنرانی‏های جلسات گفتگو، پلی میان نخبگان و شهروندان و مقاله ای با عنوان «کتاب و کتابخوانی» از کامران فانی در مورد این مساله با توجه به تجربیاتخود در ایران است.
در گفتگوی هجدهم بنیاد آرمان‏شهر سخنان استاد رهنورد زریاب، خانم منیژه باختری و استاد پرتو نادری هم چنین بخش پرسش و پاسخ پایان جلسه آمده است.

شناسنامه
گردآوری، ویرایش و انتشار: آرمان‏شهر
طراحی و برگ آرایی: روح‏الامین امینی
چاپ: پاییز ۱۳۸۹
شماره گان: ۱۰۰۰