simorgh

 

پیش‌گفتار
دنیای بدی داریم و مفاهیم متفاوتی. ادبیاتی که تاریخش لطیف ترین و زیبا ترین عاشقانه ها را دارد در این دنیای بد امروز وظیفه خود می داند که حرف های دیگری بر زبان بیاورد و از زخم هایی حرف بزند که هر روز بر آن ها افزوده می شود و دردهایی که هر روز طاقت فرساتر می شوند.
دنیای بد ما دلایلی دارد و برای اثباتش نیاز به دلیلی نیست که همه با گوشت و پوست و استخوان مان درک کرده ایم و دیگران بیشتر شنیده اند و کمتر دیده اند اما هیچ وقت نمی توانند درکش کنند که دنیای دیگری دارند اما نباید از یاد ببریم که دنیای همه ما یک دنیاست. صدها سال پیش از امروز سعدیِ حکیم و فرزانه ی شیرین سخن گفته است:
بنی آدم اعضای یک دیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

شناسنامه
گردآوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
طراحی و برگ آرایی: روح‏الامین امینی
چاپ : پاییز ۱۳۸۹
شماره گان: ۳۰۰۰