deer
معرفی: پروسه‏ی حقیقت یابی و عدالت انتقالی طی ده سال اخیر در افغانستان همواره مطرح بوده است. طی این ده سال بحث‏های مختلف، از زوایای گوناگون به این موضوع پرادخته‏اند. یکی از این بحث‏ها مسأله‏ی حقیقت‏یابی و نقش طب عدلی بوده است. در پروسه‏ی حقیقت یابی و مستند سازی تنها جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه‏ی آن کافی نیست. بلکه بررسی درستی و نادرستی این گزارش‏ها بر اساس معیار‏های علوم و دانش علمی نیز بخش دیگر پروسه‏ی حقیقت یابی و مستند سازی و بررسی اسناد است. در این پروسه سعی می‏شود که اسناد بر اساس معیارهای علمی نحوه ی جرم، تاریخ قربانی شدن افراد، ویژگی های فیزیکی و سایر ویژگی‏های دیگر قربانیا تشخیص و از هم متمایز شود.
کتاب پیش رو در بردارنده مباحث مطرح شده در کنفرانس “حقیقت یابی و نقش علوم طبی” ست که در ماه اکتبر در کابل برگزار شد.
در این کتاب عینیت و شفافیت طب عدلی به عنوان ابزاری دقیق و قابل اثبات برای جنایات گذشته معرفی شده که در آغاز روند، حساب دهی ملی را لازممی داند. . چهار بخش این کتاب عبارت است از: نخست “بررسی اجمالی عدالت انتقالی در افغانستان و رویکردهای محلی و مقایسه‏ای” که در آن پیشینه تلاش‏های عدالت انتقالی در افغانستان، صدای مردم افغانستان برای حقیقت یابی و پاسخگویی و رویکرد بین المللی و مقایسه‏ای به عدالت انتقالی آمده است. بخش دوم اختصاص به “علوم عدلی (طب عدلی) مستند سازی حقیقت و ایجاد ظرفیت محلی و ثبات” دارد که شامل مباحث مستند سازی و حفاظت از گورهای دسته جمعی، ایجاد ظرفیت عدلی (طب عدلی) در افغانستان و آموزش دانشمندان محلی طب عدلی است. سپس مباحث مطرح شده در گروه‏های کاری و پیشنهادهای هر گروه را منعکس می‏کند و آخرین بخش به نتایج حاصله و پیشنهادات نهایی این کنفرانس اختصاص دارد.
این کتاب در تابستان سال ۱۳۹۰ منتشر و در اختیار علاقمندان و نهادهایی که در زمینه حقوق بشر و عدالت انتقالی در افغانستان فعالیت می کنند، قرار داده شده است.