virane haie jang

معرفی: «گذری بر ویرانه‏های جنگ (سفرنامه ۱۳۶۸)» چشم دیدهای رسول پویان نویسنده این کتاب از گوشه و کنار هرات در همان سال است. در سال‏هایی که آتش جنگ از سر و روی این کشور زبانه می‏کشید هرات نیز پیکری گداخته بود که حرف اول را در آن خون و جنگ و تفنگ میزد. فقر، بی عدالتی و نابسامانی‏های ناشی از این وضعیت، عمده چشم دیدهای نویسنده از وضعیت هرات است.
این کتاب به تشریح وضعیت پایگاه‏های مجاهدین در آن سال‏ها، بحث‏ها و صحبت‏های نویسنده با تعدادی از فرمانده‏هان بلند پایه مجاهدین در مورد اوضاع جاری کشور و هرات، رابطه این قوماندان‏ها با مردم، وضعیت آموزش و پرورش، وضعیت زندگی مردم و امیدها و یاس ‏های آنان پرداخته است.
نگاه بی طرفانه نویسنده و به گونه‏ایی واقعه نگاری او از این دوره به کتاب حاضر اهمیتی داده که ناشی از کم بود چنین نوشته‏هایی در خصوص تاریخ معاصر افغانستان است.

شناسنامه
رسول پویان
ویرایش و انتشار: آرمان‏شهر
طراحی و برگ آرایی: روح‏الامین امینی
چاپ اول: بهار ۱۳۹۰