gozashtacharaqrahaayandah

 

معرفی: هیچ جامعه ای در سایه فراموشی نمی تواند به صلح دست یابد. اگرچه یادآوری گذشته ای سراسر رنج و خشونت برای کسانی که آن را تجربه کرده‏اند کاری است بی نهایت بغرنج و دردآور اما برای روشن شدن گذشته هیچ راه گریز دیگری وجود ندارد. جامعه باید بتواند از حوادث تلخی که بر زندگی مردمانش حادث شده و مسیر زندگی آنان را تغییر داده، صحبت کند تا این درد و رنج‏ها تبدیل به قدرتی برای التیام بخشیدن به این زخم‏ها شود.
بخش اول این کتاب سعی دارد در جهت ایجاد و تقویت حافظه جمعی روایت‏های قربانیان جنگ و خشونت در دوره‏های مختلف را – از نظام شاهی تا دوره طالبان – به زبانی ساده و روایی بازگو کند. در بخش دوم این کتاب نیز گفتگوهای مفصلی با شخصیت‏های سیاسی و تاثیرگذار دوران‏های مختلف که دستی بر قدرت داشتند، صورت گرفته است. برخی از این شخصیت‏ها با دید انتقادی به دوران خود نگریسته‏ و برخی نیز استبداد و دیکتاتوری را عامل تداوم ساختارهای فراقانونی و از هم گسیختگی سیاسی ـ اجتماعی جامعه دانسته‏اند.

شناسنامه
انتشارات آرمان‏شهر
چاپ اول: بهار ۱۳۹۰
شمارگان ۱۰۰۰