sedsaie ghorbanian
معرفی: این کتاب دربرگیرنده متن سخنرانی‏ها و مباحث «کنفرانس صدای قربانیان برای عدالت (۱۹/۲/۱۳۸۹)» و به دو زبان(فارسی و انگلیسی) چاپ شده است. در آغاز آن گزارشی از کنفرانس که در تعدادی از رسانه‏های داخلی و خارجی نیز به چاپ رسیده بود، منتشر شده و در بخش دیگر سخنرانی تعدادی از اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی آمده است. قسمت دوم تحت عنوان «پنل قربانیان» به روایت‏های قربانیان دوره‏های مختلف جنگ و خشونت که از ولایت‏های مختلف افغانستان در این کنفرانس شرکت کرده بودند، اختصاص یافته که درد و رنج وارده بالای خودشان، خانواده‏های شان و یا نزدیکان شان را روایت می کنند.
قسمت پایانی کتاب نیز مربوط به نتایج کارهای گروهی اشتراک کنندگان در کنفرانس است. اشتراک کنندگان به ۸ گروه تقسیم شده و هر گروه خواسته‏ها و مطالبات خود را به مراجع مربوطه پیشکش کرده‏اند.

شناسنامه
گردآوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
برگردان: زبیر احمد (یوناما)
ویراستاری بخش انگلیسی: خلیل رستم خانی
چاپ اول: تابستان ۱۳۸۹
شماره گان: ۱۰۰۰