qalae-haewanat

معرفی: بعد از سقوط آقای جونز، رفیق ناپلئون و باکسر در دو سوی قلعه حیوانات قرار دارند. جمجه پیشوایی به نام میجر مورد احترام همه است و سنوبال که خائن جلوه داده شده فرار کرده و آشوب می آفریند. قرار است در این قلعه هفت قانون فرمان براند:
۱- هر چه دوپاست دشمن است./ ٢- هر چه چهار پاست یا بال دارد، دوست است./ ٣- هیچ حیوانی لباس نمی پوشد./ ۴- هیچ حیوانی بر تخت نمی‌خوابد./ ۵- هیچ حیوانی الکل نمی نوشد./ ۶- هیچ حیوانی، حیوان کشی نمی‌کند./ ٧- همه حیوانات برابرند.
اما از همه این مواد فقط یک قانون به جا می ماند «همه حیوانات برابرند اما بعضی برابرترند.» برای کسی که قلعه حیوانات جورج اورول را نخوانده باشد این حرف‏ها کمتر مفهوم است اما برای آن عده ای که خوانده‏اند یک دنیا سخن ناگفته پشت خود دارد که در شناخت دنیای پیرامونی مان کمک زیادی می کند. دنیایی سرشار از بی عدالتی‏، فریب‏، و فراموش کاری‏. عده‏ای قلعه حیوانات را مهم‏ترین اثر اورول می دانند. با آنکه این نویسنده کتاب‏های دیگری هم دارد و تمام شان به فارسی ترجمه شده‏ است. بیشتر کسانی که با رمان و کتابخوانی آشنایی دارند او را با دو کتاب قلعه حیوانات و ۱۹۸۴ می شناسند.

شناسنامه
جورج اورول
برگردان: علی اکبر آخوندی
ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان‏شهر
طراحی و برگ آرایی: روح‏الامین امینی
چاپ : پاییز ۱۳۸۹
شماره گان: ۱۰۰۰