1984

 

معرفی: ادبیات زیربنای تفکر، اندیشه و پیشرفت هر جامعه ای است. در عین حال ادبیات تجلی روح هر جامعه ای نیز هست. نویسندگان بزرگ جامعه بشری با ژرف اندیشی و هوشمندی آگاهانه ای بسیاری از مفاهیم فلسفی، اجتماعی، روانشناسی و حتی ایدئولوژیک را در قالب رمانهایی ماندگار به جامعه انسانی عرضه کرده اند. برخی از این رمان ها بسیار پیش رو تر از زمان خود بوده اند و در آینده به حقیقت پیوسته اند. از جمله این رمان ها، رمان «۱۹۸۴» است.
رمان ۱۹۸۴ را جورج ارول در سال ۱۹۴۹ با نوشتن از آینده به رشته تحریر در آورد. آینده تله اسکرین‏ها، جاسوسان، نفرت، شعار، شکنجه، مرگ، زبان جدید، رنجبران، اعضای حزب و بالاخره آینده ناظر کبیر. در ۱۹۸۴ ناظر کبیر بر همه چیز و همه کس نظارت دارد؛ نافرمانی از تمایل حزب ناممکن است و حتی احساسات انسان‏ها اجازه چنین جسارتی را ندارند.
این رمان برای اولین بار و بعد از ۶۱ سال از نگارش آن، در افغانستان منتشر شده است.

شناسنامه
جورج اورول
برگردان: صالح حسینی
ناشر: انتشارات آرمان‏شهر
طرح جلد و برگ آرایی: روح‏الامین امینی
حروفچینی: جاوید صمدی
چاپ اول: ۱۳۹۰ خورشیدی
شماره گان: ۱۰۰۰