نهضت دبیرکل سازمان ملل متحد:
٢٠١۵ – اتحاد برای پایان خشونت علیه زنان ٢٠٠٨

زنان و مردان برای خاتمه دادن به خشونت علیه زنان و دختران متحد می شوند

stop-violence-against-women

نهضت دبیرکل سازمان ملل متحد:
٢٠١۵ – اتحاد برای پایان خشونت علیه زنان ٢٠٠٨
زنان و مردان برای خاتمه دادن به خشونت علیه زنان و دختران متحد می شوند
“همه ما – چه مرد و چه زن ، چه سرباز و چه صلح بان ، چه شهروند و چه رهبر – برای کمک به پایان خشونت
علیه زنان مسئولیت داریم . کشورها باید به تعهدات خود برای پیشگیری از خشونت ، کشاندن عاملان خشونت
ها به پیشگاه عدالت و پرداخت غرامت به قربانیان عمل کنند . و هر یک از ما باید در خانواده ، محل کار و جوامع
خود با صراحت به این اعمال اعتراض کنیم تا خشونت علیه زنان خاتمه یابد .”
بان کی – مون دبیرکل سازمان ملل متحد
دبیر کل سازمان ملل متحد در ٢۵ فوریه ٢٠٠٨ نهضت خود با عنوان ” اتحاد برای پایان خشونت علیه زنان” ، که
تلاشی چند ساله به منظور پیشگیری و حذف خشونت علیه زنان و دختران در همه جهان است را آغاز کرد .
خشونت علیه زنان نه تنها نقض شدید حقوق بشر به شمار می رود بلکه هزینه های اجتماعی و اقتصادی
هنگفی نیز دارد و از مشارکت زنان به توسعه ، صلح و امنیت می کاهد .خشونت علیه زنان تهدیدی جدی برای
دستیابی به اهداف توافق شده بین المللی مربوط به توسعه ، از جمله اهداف توسعه هزاره است .
بسیج دبیر کل طی سال های ٢٠٠٨ تا ٢٠١۵ از دولت ها ، جوامع مدنی ، سازمان های زنان ، جوانان ، بخش خصوصی ، رسانه ها و کل نظام ملل متحد می خواهد برای رسیدگی به بلای همه گیر خشونت علیه زنان و دختران متحد شوند . این تلاش به چهارچوب های سیاسی و حقوقی بین المللی موجود متکی است و از جریان پرشتاب تلاش ها بر محور این موضوع بهره برده است . همچنین این تلاشها در شمار فزاینده ابتکار ها از سوی شرکای نظام ملل متحد ، دولت ها و سازمان های غیر دولتی منعکس می شود.
دبیرکل هنگام اعلام نهضت خود اظهار داشت : “راهکاری یکسان و فراگیر برای مبارزه با خشونت علیه زنان وجود ندارد . اقدامی که درکشوری مثمر ثمر واقع می شود ممکن است در کشور های دیگر نتایج مطلوب به بار نیاورد . هر کشور باید راهکار ویژه خود را ابداع کند . اما واقعیتی همگانی و جهانی وجود دارد که برای همه کشورها ،
فرهنگ ها و جوامع صدق می کند و قابل اجرا است و آن این که : خشونت علیه زنان هرگز قابل قبول نیست ، هیچ گاه موجه نیست و هرگز قابل تحمل نیست . ”
خشونت علیه زنان : وضعیت کنونی – امروز ، بسیاری از زنان، در پاره ای از کشورها شاید یک زن از هر سه زن ، کتک می خورند و در زندگی خود مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند .
– در سراسر جهان ، یک زن از هر پنج زن درطول زندگی خود قربانی تجاوز به عنف می شود یا در معرض این آسیب قرار می گیرد .
– نیمی از زنانی که به قتل می رسند به دست همسر کنونی یا سابق یا شریک زندگی خود کشته می شوند .
– برای زنان ١۵ تا ۴۴ ساله ، خشونت یک علت عمده مرگ و ناتوانی و معلولیت است .
– یش از ٨٠ درصد قربانیان قاچاق انسان ها، زنان هستند .
– در حال حاضربیش از ١٣٠ میلیون دختر و زن ختنه می شوند .
– بر مبنای اطلاعات گردآوری شده از ٢۴ هزار زن در ١٠ کشور، بین ۵۵ تا ٩۵ درصد از زنانی که از نظر جسمی با سوء استفاده شرکای زندگی خود مواجه شده اند هرگز برای کمک با سازمان های غیر دولتی ، پناهگاه ها یا پلیس تماس نگرفته اند .
برای پایان خشونت علیه زنان متحد شویم
– هدف نهایی و کلی نهضت دبیر کل بالا بردن آگاهی عمومی و افزایش اراده و منابع سیاسی برای پیشگیری و مبارزه با همه اشکال خشونت علیه زنان و دختران ، در همه جای جهان است .
– دبیر کل از دولت ها ، جامعه مدنی ، سازمان ها ی زنان ، جوانان ، بخش خصوصی ، رسانه ها ، تمامی نظام ملل متحد ، و تک تک زنان و مردان می خواهد برای برخورد با بلای جهانی خشونت علیه زنان و دختران دست به دست هم دهند .
– نهضت دبیر کل امکان اقدام دسته جمعی فراهم می سازد تا طیفی گسترده از همه دست اندرکاران را در سطحی بی سابقه از بسیج جهانی مشارکت دهد و بین نهضت های آنان با تلاش های دبیر کل پیوند برقرار کند .
پنج هدف اساسی در نظر گرفته شده که نهضت دبیر کل بر آن است تا همه کشور ها تا سال ٢٠١۵ به آنها دست یابند. این اهداف عبارتند از:
– قوانین ملی تدوین و اجرا شوند تا به همه اشکال خشونت علیه زنان و دختران ،هماهنگ با ضوابط و معیار های بین المللی حقوق بشر رسیدگی و عاملان آنها مجازات شوند .
– برنامه های اقدام ملی که چند بخشی بوده و دارای منابع مالی باشند ،تصویب و اجرا شوند .
– شبکه های گرد آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها نهادینه شوند و بررسی های مداوم به منظور پیشگیری از بروز اشکال گوناگون خشونت علیه زنان و دختران انجام شود .
– تلاش هایی در سطح ملی یا محلی انجام شود و طیف گوناگونی از عوامل جامعه مدنی از طریق بسیج اجتماعی در امر پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان و دختران قربانی شرکت داده شوند .
– در تمامی سیاست گذاری ها و ساختار های مربوط به صلح و امنیت ، به موضوع خشونت جنسی در محل ها و موقعیت های مناقشه و جنگ به صورت سازمان یافته رسیدگی شود و ساز و کارهایی برای حمایت و پیشگیری از هتک حرمت به صورت سازمان یافته به اجرا در آید .
هدف دبیر کل این است که نهضت او تا سال ٢٠١۵ تعداد کشورهایی که در سطوح ملی و محلی ، قوانین ، برنامه های عمل و بودجه های متعهدانه تصویب و اجرا می کنند را افزایش دهد . از جمله برنامه هایی که برای پیشگیری و تامین خدمات ادغام یافته برای زنان و دختران قربانی ، موثر واقع شده باشد .
دراین برنامه همچنین امید است به افزایش آگاهی و بسیج اجتماعی برای پایان دادن به تمامی اشکال خشونت علیه زنان و دختران به صورتی چشمگیر کمک شود و مردان و پسران را در تلاش های مربوط به پیشگیری از این خشونت ها و مبارزه و نشان دادن واکنش، شرکت دهد .

مسیر آینده : همکاری زنان و مردان
مشارکت مردان ، چه جوان و چه بزرگسال ، در تلاش برای پایان دادن به خشونت علیه زنان ، وبرای موفقیت آن ضروری است . در این زمینه ، دبیر کل تشکیل شبکه ای از رهبران مرد را اعلام کرده که تلاش خواهند کرد از راه تعهد به حذف خشونت علیه زنان و دختران، الهام بخش تمامی مردان در همه جای جهان باشند .
نمونه هایی امید بخش از ائتلاف هایی وجود دارد که در آن مردان مدافع ضرورت پایان دادن به تسلیم جوامع در برابر خشونت علیه زنان بوده اند .
_ ابتکار ” وایت ریبون ” مردان و پسران را تشویق می کند قول بدهند هرگز مرتکب خشونت علیه زنان نشوند ،
در مقابل آن اغماض نکنند یا در برابر آن ساکت نمانند . این نهاد مطالب آموزشی و وسایلی به منظور تغییر نگرش مردان تهیه کرده که در مدارس ، دانشگاه ها ، شرکت ها و موسسات و اتحادیه های کارگری توزیع شده است .
ابتکار وایت ریبون ، از زمان آغاز آن در سال ١٩٩١ در کانادا ، به ۴٧ کشور در آفریقا ، آسیا ، اروپا ، امریکای لاتین و حوزه اقیانوس آرام گسترش یافته است .
مراجعه شود به: www.whiteribbon.ca
مستقر در ریودو ژانیرو ، برای مشارکت دادن مردان در Instituto ProMundo _ سازمان غیر دو لتی برزیلی مناطق فقیر نشین _ به منظور ترویج و حمایت از برابری جنسیتی و پیشگیری از خشونت علیه زنان ، جوانان و کودکان تلاش می کند . ابتکار این سازمان و طرح های آموزشی آن که در بیش از ٢٠ کشور تکرار شده ، به
مردان و پسران کمک می کند نسبت به ” معیار های ” سنتی رایج درباره ” مردانگی ” تردید کنند و از رو آوردن نگاه کنید ) . www.promondo.org.br به رفتار های زیان بخش و نا مناسب اجتناب نمایند . ( به
منابع
www.un.org/events/women/iwd/ : روز بین المللی زنان ٢٠٠٩
http://endviolence.un.org : نهضت دبیر کل سازمان ملل متحد
www.stoprapenow.org : اقدام سازمان ملل متحد علیه تجاوز و خشونت جنسیتی در مناقشه
www.saynotoviolence.org : ( UNIFEM ) به خشونت علیه زنان نه بگویید
http://newsite.vday.org/ : ( UNICEF با حمایت ) V_Day نهضت
www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html ( UNFPA , UNIFEM , WHO ١۶ روز پر فعالیت ( با حمایت
سازمان ناظر زنان _ اطلاعات و منابع سازمان ملل متحد درباره برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان :
www.un.org/womenwatch
مشاور ویژه سازمان ملل متحد در زمینه مسائل جنسیتی و ارتقای موقعیت زنان :
www.un.org/womenwatch/osagi
بدیهی است یکی از اشکال گوناگون خشونت علیه زنان، خشونت و بی عدالتی در کار است. خانم راشل مایانجا، دستیار دبیرکل و مشاور ویژه در زمینه مسائل جنسیتی و ارتقای موقعیت زنان سازمان بین المللی کار مستقر در ژنو به گونه ای مشروح به این مقوله پرداخته است.