145523992.jpg.CROP.rectangle3-large

١ با تمام زندانیان باید با احترام مقتضی نسبت به حیثیت و ارزش ذاتی آنان به عنوان انسان رفتار شود.

٢ در رفتار با زندانیان نباید هیچ تبعیضی براساس نژاد، رنگ، جنسیت، دین،افکار سیاسی یا افکار دیگر، منشا ملی یا اجتماعی، اعمال شود.

٣ با وجود این، بهتر است به عقاید دینی و سنت های فرهنگی گروهی که زندانیان به آن تعلق دارند، هرگاه شرایط محلی ایجاب کند، احترام گذاشته شود.

 

پیوست‌ها: