١. هدف های تحقیق و جمع آوری سند موثر درباره شکنجه و سایر مجازات یا رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز (که پس از این “شکنجه یا سایر بد رفتاری ها” نامیده می شود) شامل موارد زیر است:
الف) روشن کردن حقایق و ثابت کردن و اذعان به مسئولیت فرد و کشور برای قربانیان و خانواده های آنان؛
ب) شناسایی و تعیین تدابیر لازم برای پیشگیری از تکرار؛
ج) تسهیل پیگرد و یا، در صورت اقتضا، مجازات انضباطی کسانی که تحقیقات، مسئولیت آنان را نشان دهد و اثبات ضروریات دریافت خسارت و غرامت کامل از دولت، از جمله خسارت عادلانه و کافی و تامین وسایل برای بازپروری و مراقبت بهداشتی.

٢ دولت ها باید اطمینان حاصل کنند درباره شکایت و گزار شهای شکنجه یا بد رفتاری بی درنگ و به نحوی موثر تحقیق شو د. حتی بدون وجود شکایت کتبی، اگر نشانه های دیگری وجود دارد که ممکن است شکنجه یا بد رفتاری انجام شده است، باید درباره آن تحقیقات به عمل آید. تحقیق کنندگان، که باید مستقل از افراد مظنون به انجام شکنجه و سازمانی که در آن خدمت می کنند، باشند، باید اشخاصی با صلاحیت و بی طرف باشند. آنان باید به کارشناسان پزشکی یا کارشناسان دیگر دسترسی داشته، یا اختیار انجام تحقیقات از طرف چنین کارشناسانی را به دست آورده باشند. شیوه های مورد استفاده برای انجام چنین تحقیقاتی باید از عالی ترین ضوابط حرفه ای برخوردار باشد و یافته های آنان باید برای اطلاع عموم منتشر شود.

پیوست‌ها: