مجمع عمومی، با شناسایی نیاز فوری برای اجرای جهانی حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، شرافت، حیثیت تمامی انسان‌ها در مورد زنان، با توجه به این که این حقوق و اصول در اسناد بین‌المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، گرامی داشته شده، با شناسایی این که اجاری موثر کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به حذف خشونت علیه زنان کمک خواهد کرد و این که اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، که در قطعنامه حاضر اعلام و ارائه شده، آن فرآیند را تقویت و تکمیل خواهد کرد

پیوست‌ها: