مجمع عمومی، با توجه به توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی در قطعنامه (۵۶) ۱۸۶۱ مورخ ۱۶ مه ۱۹۷۴؛
با ابراز نگرانی عمیق از رنج‌های زنان و کودکان غیرنظامی که در دوره‌های اضطراری و مناقشه مسلحانه در مبارزه برای صلح، خود مختاری، آزادی بخشی ملی و استقلال غالبا قربانی اعمال غیرانسانی هستند و در نتیجه دچار آسیب‌های جدی می‌شوند، با آگاهی از رنج‌های زنان و کودکان در بسیاری از نواحی جهان، به ویژه در نواحی در معرض سرکوبی و خفقان، تجاوز و تعرض، استعمارگری، نژادپرستی، سلطه بیگانگان و انقیاد خارجیان، با نگرانی عمیق متاثر از این واقعیت که، علی رغم محکومیت کلی و صریح،‌استعمارگری، نژادپرستی و سلطه بیگانگان و خارجیان همچنان مردمان بسیاری را تحت انقیاد خود دارند، بی رحمانه جنبش های آزادی ملی را سرکوب می کنند و خسارات و ضایعات سنگین و رنج‌های بی‌شمار به مردم تحت سلطه خود، از جمله زنان و کودکان وارد می کنند

پیوست‌ها: