بیانیه مشترک ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌه ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺑﻧﯾﺎد آرﻣﺎن ﺷﮭر

FIDH

یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۲

سه شنبه گذشته، شورای امنیت سازمان ملل ماموریت هیات کمک سازمان ملل در افغانستان (یوناما) را تا ۱۹ مارچ ۲۰۱۴ تمدید کرد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و بنیاد آرمان‏شهر در گزارش مشترکی که امروز منتشر شد با استقبال از این تمدید، دولت افغانستان و مجموعه سازمان ملل شامل شورای حقوق بشر را فرا خواندند تا تمام اقدام های لازم برای افزایش حمایت از حقوق بشر در افغانستان را انجام دهند. این اقدام به ویژه با توجه به دوره انتقال پیش رو در افغانستان و انتخابات ریاست جمهوری و خروج نیروهای کمک امنیت بین المللی به رهبری ناتو در سال ۲۰۱۴ مهم است.

ﻣﺎﻣورﯾت ﺗﺎزه ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺷﺎﻣل درﺧواﺳت ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﯾﺷﺗر ﺑه اﯾن ھﯾﺎت و ﺗﻘوﯾت ﻧﻘش آن در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل و ﺑرﻧﺎﻣه ھﺎی آن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و ﺑر ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﺑرﻗراری ﺻﻠﺢ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﮔﯾﺳو ﺟﮭﺎﻧﮕﯾری، رﯾﯾس ﺑﻧﯾﺎد آرﻣﺎن ﺷﮭر ﮔﻔت: «وﺿﻌﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻧوز ﻧﮕران ﮐﻧﻧده اﺳت و در ﻧﺑود طرح ﺟﺎﻣﻌه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از آن، ﻣﺎ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم در اﻧﺗظﺎر وﺧﺎﻣت آن ﺑﺎﺷﯾم. روﺷن اﺳت ﮐه دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﮐﻧون ﻧﺗواﻧﺳﺗه ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون را ﺑه طرز ﻣوﺛر ﺑرﻗرار ﮐﻧد، ﻧﮭﺎدھﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد، ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻗوا را اﻧﺟﺎم دھد و ﻓﺳﺎد را رﯾﺷه ﮐن ﺳﺎزد. ﺑدون ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز ﻗﺎدر ﺑه اﯾن ﮐﺎر ﻧﺧواھد ﺑود».

او اﻓزود: «دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﺎﻣﯾﺎن آن ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠه ﺣﻣﻠه ﺷورﺷﯾﺎن اﻗدام ﮐﻧﻧد، در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﺗﻘوﯾت ﻧﻘش زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌه زﯾﺎد ﺳرﻣﺎﯾه ﮔذاری ﮐﻧﻧد و ﺑه ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺟﺎزات و ﺗﺑﻌﯾض در ﻧظﺎم ﻋدﻟﯽ ﭘﺎﯾﺎن دھﻧد. آزادی زﻧداﻧﯾﺎن طﺎﻟﺑﺎن ﺑه ﺗﺎزﮔﯽ ﮐه اﻓراد ﻣﮭﻣﯽ را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑرای ﭘﯾش ﺑردن ﻓراﯾﻧد ﻣﺻﺎﻟﺣه اﻧﺟﺎم ﺷده، ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓرھﻧﮓ ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺟﺎزات را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد و ﺗﮭدﯾدی ﺑرای ﻓراﯾﻧد ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾدار در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑه ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود».

رﯾﯾس ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌه ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر، ﺳوھﯾر ﺑﺎﻟﺣﺳن، ﻧﯾز ﮔﻔت: «ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﮐه ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﻧﮑرده اﻧد. ﻣﺎﻣورﯾت ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل ۲۰۰۵ ﺑه ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد. آﺧرﯾن ﮔزارش ﯾﮏ ﮔزارﺷﮕر وﯾژه درﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل ۲۰۰۸ و آﺧرﯾن ﮔزارش ﮔروه ﺗﺣﻘﯾق در ﺳﺎل ۲۰۰۹ اراﯾه ﺷد. ھر ﯾﮏ از اﯾن ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺗوﺻﯾه ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﯽ اراﯾه ﮐردﻧد ﮐه ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧه ھﯾﭻ ﺧﺑری از اﺟرای آﻧﮭﺎ ﻧﺷده اﺳت. از ﺳﺎل ۲۰۰۹ ﺑه ﺑﻌد، ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن وﯾژه ﻧﺗواﻧﺳﺗه اﺳت از اﯾن ﮐﺷور دﯾدار ﮐﻧد، ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐه ﮔزارﺷﮕر وﯾژه ﺷﮑﻧﺟه و ﮔروه ﺗﺣﻘﯾق در ﺑﺎره ﺣﺑس ھﺎی ﺧودﺳراﻧه ﺑﺎرھﺎ درﺧواﺳت ﭼﻧﯾن دﯾدارھﺎﯾﯽ را ﮐرده اﻧد».

ﺑﺎ ﺗوﺟه ﺑه ﺧروج ﻧﺎﺗو از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در آﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ، ﺷورای ﺣﻘوق ﺑﺷر و دﯾﮕر ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﺎﯾد ﭘﯾﺎم روﺷﻧﯽ ﺑﺎ درﺧواﺳت اداﻣه ﺗﻌﮭد ﺟﺎﻣﻌه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اراﯾه ﮐﻧﻧد. ﺷورای ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﺎﯾد اﯾﺟﺎد راه ﮐﺎر ﻧظﺎرﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘل در ﺑﺎره وﺿﻌﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر و اراﯾه ﮐﻣﮏ ﺑه دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھد.

پیوست‌ها: