کشورهای عضو این کنوانسیو، با عنایت به این که مطابق اول مصرحه در منشور ملل متحد، شناسایی حقوق مساوی و غیرقابل واگذاری برای کلیه اعضای جامعه بشریت زیر بنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، با قبول این که حقوق مزبور از کرامت ذاتی انسانی سرچشمه می گیرد، با در نظر گرفتن تکلیفی که کشورها بر اساس منشور، به ویژه ماده ۵۵ آن به منظور ارتقای احترام همه جانبه به حقوق بشر و ازادی های اساسی و نیز رعایت آنها به عهده گرفته اند، با توجه به ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،در خصوص ممنوعیت اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی نسبت به افراد، همچنین با در نظر داشتن اعلامیه حمایت از قربانیان شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی که در تاریخ نهم دسامبر ۱۹۷۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، با عزم به کاراتر ساختن تلاش های معمول در جهت از میان برداشتن شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی در سراسر دنیا، مراتب زیر را مورد توافق قرار داده اند:

پیوست‌ها: