مصوب قطعنامه ۴۳٫۱۷۳ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۸۸ مجمع عمومی

گستره و هدف مجموعه اصول

این اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس به کار می رود.

استفاده از واژه ها:

برای هدف های این مجموعه اصول:
الف) «توقیف» یعنی عمل دستگیر کردن شخصی برای ارتکاب به خلاف یا با اقدام یک نهاد؛
ب) «شخص بازداشت شده» یعنی هر شخصی که از ازادی شخصی در نتیجه محکومیت برای ارتکاب خلاف محروم شده است؛
ج) «بازداشت» یعنی شرایط اشخاص بازداشت شده به گونه ای که در بالا تعریف شده؛
د) «حبس» یعنی شرایط اشخاص حبس شده به گونه ای که در بالا تعریف شده است؛
ه) واژه های «مقام قضایی یا مقام دیگر» به معنی مقام قضایی یا مقام دیگر بر اساس قانون است که موقعیت و تصدی او باید موجب دادن قوی ترین ضمانت های ممکن از صلاحیت، بی طرفی و استقلال و عدم وابستگی باشد.

پیوست‌ها: