(قواعد توکیو)

مصوب مجموع عمومی طی قطعنامه شماره ۴۵٫۱۱۰ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰

۱٫ اصول کلی

۱-۱ اهداف اساسی

۱-۱ حداقل قواعد معیار حاضر یک سری اصول اساسی را برای ارتقاء استفاده از قرارهای غیر حبسی، همچنین حداقل محافظت از اشخاص مشمول و راه حل های جانشین در مقابل زندانی شدن، ارائه می دهد.

۱-۲ منظور از این قواعد ارتقاء مشارکت بیشتر جامعه در مدیریت عدالت جزایی، مشخصا رفتار با متخلفان و ترویج احساس مسئولیت در میان متخلفان در قبال جامعه است.

۱-۳ قواعد با در نظر داشت شرایط سیاسی هر کشور و اهداف و مقاصد نظام عدالت جزایی اجرا خواهد شد

پیوست‌ها: