مصوب نخستین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان که در سال ۱۹۵۵ در ژنو تشکیل شد و با قطعنامه های (بیست و چهارم) ۶۶۳ مورخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۵۷ و ۲۰۷۶ (شصت و دوم) مورخ ۱۳ مه ۱۹۷۷ شورای اقتصادی و اجتماعی به تصویب آن رسید.

پیوست‌ها: