۲۲ آگوست ۲۰۱۲
سازمان ملل متحد
مجمع عمومی

اجلاس شصت و هفتم

گزارش حاضر بر اساس قطنامع ۶۶/۱۷۵ مجمع عمومی که در آن مجمع از دبیرکل درخواست کرد گزارشی در شصت و هفتمین اجلاس آن تحویل دهد ارائه می گردد.

این گزارش الگوها و ورندها در وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را منعکس و اطلاعاتی درباره پیشرفت حاصله در اجرای قطعنامه حاضر، از جمله توصیه ها برای اصلاح اجرای آن ارائه می دهد.

مجمع در قطعنامه ۶۶/۱۷۵ خود از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست به مسائل اساسی مشخص شده در گزارش پیشین دبیرکل (A/66/361) رسیدگی کند و به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر به طور کامل، در قانون و در عمل در رابطه با تعدادی از مسائل به ویژه شناسایی و مشخص شده احترام بگذارد.

پیوست‌ها: